Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Ekspert

Marit Heldal

Førstelektor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 56 83 25, Mobil: 992 49 988
e-post
E-post: mhe@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1645
Ekspertområder
Jeg jobber med

Underviser i pedagogikk i grunnutdanningen og på videreutdanninngsenheten Universitets- og høgskolepedagogikk.  Har en særlig  interesse for migrasjon,  veiledning, overgangen barnehage – skole, språk og stemmebruk. 

Har siden 2017 vært involvert i oppstart og drift av natur-og friluftsbarnehagen Mikros Dounias, som ligger i en flyktningeleir på den greske øya Lesbos.

Utdanning
Universitets- og høgskolepedagogikk, 2013, NTNU
Master i rådgivning, 2008, NTNU
Informasjon og samfunnskontakt og Påvirkning og overtalelsesteori, 2003, BI Trondheim 
Spesialpedagogikk 2.avdeling, logopedi, 1998, UiO
Spesialpedagogikk 1.avdeling, 1997, NTNU
3.årig førskolelærerutdanning, 1993, DMMH
Pedagogikk mellomfag, 1993, NTNU
13 års praksiserfaring fra arbeid med de yngste barna i skolen (1.- 4.klasse).
Forskning og utvikling
Heldal, M. (2008). Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng. Masteroppgave i pedagogikk med spesialisering i rådgivning. NTNU
Heldal, M.(2013). Behaviorisme – med perspektiver på pedagogisk praksis. I Karlsdottir,R. og Hybertsen, I.L.(red.) Læring, utvikling, læringsmiljø - En innføring i pedagogisk psykologi. Trondheim: Akademika forlag. 
Heldal, M.(2014). Små og store stemmer i barnehagen. I Sæter, M. og Løge Hagen, T.(red) Kreativ ute- barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget
Publikasjoner
Heldal, M. Perspectives on Children's Play in a Refugee Camp. Interchange 52, 433–445 (2021). https://doi.org/10.1007/s10780-021-09442-4
Heldal, M., Hagen, T. L., Olaussen, I. O., & Haugen, G. M. D. (2021). Social Sustainable Education in a Refugee Camp. Sustainability, 13(7), 3925. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su13073925                                                      
Sando, O. J., Pehrson, M. & Heldal, M. (2018) Veilederens rolleforståelse i møte med studentgrupper. I UNIPED Vol: 41:2 s: 120-132 https://www.idunn.no/uniped/2018/02/veilederens_rolleforstaaelse_imoetemedstudentgrupper
Heldal, M. (2019) Veiledning i praksis I M. Frønes & V. Glaser (red.) Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Oslo: Universitetsforlaget                                                             
Heldal, M. (2014) Små og store stemmer i barnehagen. I: M. Sæther & T. L. Hagen (red.) Kreativ ute – barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget
Heldal, M. (2013). Behaviorisme. I R. Karlsdottir & I. D. Hybertsen (red.) Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi. Bergen: Akademika forlag