Gå til innholdet

Marit Holm Hopperstad

Professor
Seksjon for pedagogikk

Hopperstad underviser i pedagogiske emner som barns læring og danning, prosjektarbeid med barn, pedagogisk ledelse og endrings- og utviklingsarbeid i barnehagelærerutdanningen (BLU). Studieåret 2017-18 underviser hun og er emneansvarlig på to av masterprogrammene ved DMMH, programmet Barnehagekunnskap i et samfunn i endring og programmet Barnekultur og kunstpedagogikk.

Hun har gjennom sine år ved DMMH veiledet en rekke masterstudenter innenfor spesialpedagogikk og førskolepedagogikk og også vært medveileder i et spennende  PhD-prosjekt ved Institutt for produktdesign, NTNU.

 

Utdanning

Førskolelærerutdanning ved Dronning Mauds Minne, 1986

Cand.polit i pedagogikk, NTNU, 1996

Dr.polit. NTNU, 2002

Forskning og utvikling

Hopperstads forskning befinner seg innenfor en kvalitativ fortolkende tradisjon. Hennes sentrale forskningsområde er barns meningsskaping med tegning, skriving og multimodale tekster i barnehage og skole. Hun har særlig støttet seg til sosialsemiotisk teori, multimodalitetsteori og sosiokulturelle teorier i sin forskning om dette.

Hopperstad har skrevet og vært medforfatter av  en rekke vitenskapelige artikler  i norske og internasjonale tidsskrift og gitt ut boken Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning (Cappelen, 2005). Den er basert på hennes doktorgrad. Hun har også skrevet kapitler i flere antologier.  

Fra 2007-2010 var Hopperstad forsknings- og prosjektmedarbeider i det NFR-finansierte prosjektet "Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring" (2007-2010). Hennes forskning i prosjektet omhandlet skriving og tekstproduksjon blandt de eldste barna i barnehagen og på førstetrinnet. Prosjektet resulterte i flere publikasjoner.

I tillegg er Hopperstad  leder for forskergruppen "Barnekultur og kunstpedagogikk" ved DMMH. https://dmmh.no/forskning/forskergrupper/barnekultur-og-kunstpedagogikk

Fra høsten 2018 skal Hopperstad delta i og lede forskningsprosjektet "Barn møter kunst", som har fått støtte fra Kulturrådet. Forskergruppen består foruten henne av Jan Ketil Torgersen (musikk), Jørgen Moe (kunst og håndverk), Lise Hovik (drama og teater) og Sunniva Skjøstad Hovde (musikk). Prosjektet er et samarbeid med Rockheim og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Målet er å utvikle ny kunnskap om hvordan barnehagebarn møter kunst som gjøres tilgjengelig for dem ved kunstinstitusjoner, og å fremme refleksjon over og utvikling av nye praksiser i barns kunstmøter. Prosjektet avsluttes høsten 2019.

Hopperstad er også medlem i nettverket BIN-Norden. 

 

 

 

 
 
 

Publikasjoner

2017

Kalkman, K., Hopperstad, M. H. & Valenta, M. (2017). Do you want this?”— Exploring newcomer migrant girls’ social exclusion through exchange of self-made artifacts in Norwegian daycare. Contemporary Issues in Early Childhood, 18(1), 23-38. 

https://doi.org/10.1177/1463949117692241

 

2016

Hopperstad, M. H. (2016). Tegnestund og barnekultur. I H. Jæger & J. K. Torgersen (red.), Barnekultur (s. 110-119). Oslo: Cappelen Damm.

 

Høiseth, M. & Hopperstad, M. H. (2015). «Now we are going on a journey». Meaning-making with a healthcare game during toddlers’ medical treatment. Child Care in Practice, 22(3), 257-276. (Publisert online september 2015). http://dx.doi.org/10.1080/13575279.2015.1054784

 

2015

Kalkman, K., Hopperstad, M. H., & Valenta, M. (2015). It takes more than just saying hello: Recently arrived migrant children’s multimodal access strategies and social positioning work in a Norwegian kindergarten. I S. Kibsgaard & M. Kanstad (red.), Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Hopperstad, M. H. (2015). Barns interesse for å skrive. Et glimt inn i tre barnehagelæreres praksis.

Første steg. Tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet, 1, 130-34.

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2015). Synteserapport fra pilotprosjektet «Barnehagen som

læringsmiljø og danningsarena». Oslo: Utdanningsdirektoratet. http://www.udir.no/Upload/Forskning/2015/Synteserapport%20Barnehagen%20som%20l%C3%A6ringsmilj%C3%B8-%20og%20danningsarena.pdf?epslanguage=no

 

2014

Høiseth, M., Keitsch, M. & Hopperstad, M. H. (2014). Interactions between caregivers and young children: Exploring pedagogical tact in nebulizer treatment. Qualitative Health Research, 24(12), 1622-1634. https://doi.org/10.1177/1049732314549017

 

2013

Hopperstad, M. H. (2013). En toåring maler tekst. I M. Semundseth & M. H. Hopperstad (red.), Barn lager tekster. Om barns tidlige tekstproduksjon og skriving i barnehage og hjem (s. 29-46). Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). Tegning og samhandling på førstetrinnet. I N. S. Frisch (red.), Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen (s. 81-102). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Rulle rulle». Toåringers meningsskaping med tredimensjonale konstruksjoner i papir. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 31-56.

 

Hopperstad, M. H. (2013). «Apekatten!» En ettåring snakker om et bilde. Barnehagen, 5.

 

 2012

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2012). Førskolelærers praksis og femåringers skriving i formelle læringssituasjoner i barnehagen. Nordic Studies in Education, 3-4, 297-310.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2012). Voksne i dialog med femåringer som på eget initiativ

produserer tekster i barnehagen. Barn, 30(2), 43-59. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Hopperstad, M. H. (2012). «Skal vi tegne en fisk?» Barnehagefolk, 3, 90-98.

 

2011

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2011). Dette er et hus. Om interesser i barnehagebarns tekster – og de voksne. I J. Smidt, R. Solheim & A. J. Aasen (red.), På sporet av god skriveopplæring. Ei bok for lærere i alle fag (53-62). Trondheim: Tapir Forlag.

 

 2010

Hopperstad, M. H. (2010). Studying meaning in children’s drawings. Journal of Early Childhood Literacy, 10(4), 430-452. https://doi.org/10.1177/1468798410383251

 

Hopperstad, M. H. & Semundseth, M. (2010). Femåringers tekster i et multimodalt perspektiv. I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 275-298). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

Semundseth, M. & Hopperstad, M. H. (2010). «Hiv og hoi»: Brevskriving til Kaptein Sabeltann – en meningsfull skrivesituasjon i klasserommet på 1.trinn? I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag. Innsyn og utspill (s. 67-87). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

 

 2009

Hopperstad, M. H., Semundseth, M. & Lorentzen, R. T. (2009). Hvilke interesser motiverer femåringer til å skrive? Tidsskriftet FoU i praksis, 3(2), 45-63.

 

 2008

Hopperstad, M. H. (2008). How children make meaning through drawing and play. Visual Communication, 7(1), 77-96. https://doi.org/10.1177/1470357207084866

 

Hopperstad, M. H. (2008). Relationships between children’s drawing and accompanying peer interaction in teacher-initiated drawing sessions. International Journal of Early Years Education, 16(2), 132-150. http://dx.doi.org/10.1080/09669760802044844

2005

Hopperstad, M. H. (2005). Alt begynner med en strek. Når barn skaper mening med tegning. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Hopperstad. M. H. (2005). ”Nå skal dere få tegne. Tegningens plass i grunnleggende lese- og skriveopplæring”. I S. Skjong (red), GLSM. Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. Oslo: Det norske samlaget.

 

Hopperstad, M. H., Hellem, L., & Kjørholt, A. T. (2005). Funksjonshemmede barn i barnehage. Kunnskapsstatus og forskningsutfordringerTrondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB).

 

 2001

Hopperstad, M. H. (2001). Tegning som uttrykksform i norske seksåringers klasserom. Nordisk Pedagogik, 21(2), 92-107.