Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Marit Kanstad

Førstelektor
Seksjon for pedagogikk
Telefon: 73 80 52 03, Mobil: 924 78 277
E-post: mka@dmmh.no
Kontor: 311
Jeg jobber med

Jeg arbeider som lærer i pedagogikk og er praksisveileder.

De klassene og temaene jeg arbeider mest med nå er de yngste barnehagebarna, migrasjonspedagogikk og kulturelt/ språklig mangfold og internasjonale studenter, i tillegg til ordinær grunnutdanning i pedagogikk.

Forskning og utvikling

Jeg har i det siste arbeidet spesielt med forskning om "Kommunikasjon med små barn via (språk-) tolk".

Fagplanutvikling i BULL 1 og 2.

Samt internasjonale studenter, NECEC vår og høst.

Publikasjoner

Publikasjons- og formidlingsliste:

Fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrift

Tidsskriftet FoU i Praksis

Kanstad, M. (2015). Studenters holdninger til kulturelt mangfold og deres utvikling av kritisk      refleksjon. Tidsskriftet FOU I PRAKSIS. Nr. 2. 9. Årgang, 169 – 186. Trondheim: Fagbokforlaget.

 

Norsk Pedagogisk Tidsskrift

Kanstad, M. (2013). Syn på språk og vurdering av studenter med norsk som andrespråk. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 04 – 05, 269-280.

 

Fagfellevurderte artikler i antologier:

Kanstad, M. (1994). Sosiale relasjoner på tvers av kulturelle grenser. I P. Aasen og O. K. Haugaløkken (red.).  Bærekraftig Pedagogikk. Identitet og kompetanse i det moderne samfunnet        (ss. 69 –87). Oslo: Ad Notam Gyldendal

 

Kanstad, M. (2018). Gjensidighet i tillit og respekt. I V. Glaser, K. H. Moen, Mørreaunet, S. og F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen. Oslo:       Universitetsforlaget

 

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015).  Andrespråklighet, lek og inkludering. I S. Kibsgaard og M.  Kanstad (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (ss. 11 – 19). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Kibsgaard, S. og M. Kanstad. 2015. Pedagogiske implikasjoner. I S. Kibsgaard og M. Kanstad (red.). Lek   og samspill i et mangfoldsperspektiv. (ss. 167 – 173). Bergen: Fagbokforlaget.

 

 Kanstad, M. (2015). Barnehagen som arena for minoritetsspråklige ettåringers meningsfulle      kommunikasjon. I S. Kibsgaard og M. Kanstad (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv  (ss. 43 – 62). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Kanstad, M. (2015). Språk, mestring og identitet. Kommunikasjon via tolk i tilvenningsfasen i     barnehagen. I S. Kibsgaard og M. Kanstad (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv (ss. 117 – 131). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Kanstad, M. 2018. Utvikling av språkfellesskap gjennom kommunikasjon via tolk. I Kibsgaard, S. (red.) 2018. Veier til språk i barnehagen. Universitetsforlaget.  Kap 11. s. 168 - 185.

 

Kanstad, M. 2019. de yngste i barnehagen - og et utvidet relasjonskompetansebegrep. I Frønes, M.H. og Glaser, V. (red.). Praksisbok for barnehagelærerstudenten. Universitetsforlaget, Kap. 9, s.127 - 138.

 

Kanstad, M. 2021. Observasjon – en utfordring for barns subjektposisjon? I Fodstad, C., Glaser, V. &  Sæther, M. (red.): Den frie lekens vilkår. Universitetsforlaget. 

 

Publisert rapport

 

Kanstad, M. & J. Gran. (2016). Fagrapport: Kommunikasjon med barn via tolk – et flerfaglig samarbeidsprosjekt.  Rapport fra prosjektet «Kommunikasjon med barn via tolk» 2010 –         2016. Et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning, Tolk- Midt, Trondheim Kommune og Ressurssenter om vold,      traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt. Trondheim: Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt, St. Olavs Hospital.

 Rapport formidlet til offentlige oppdragsgiver og andre instanser:

 

Kanstad, M. (2006): Studenter med flerkulturell bakgrunn i førskolelærerutdanningen – en veiledningsrettet følgestudie. Sluttrapport vår 2006. Trondheim: Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning.