Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Merete Moe

Professor
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 49, Mobil: 938 30 756
e-post
E-post: mmo@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1635
Jeg jobber med

Pedagogikk, spesielt ledelse

Masterutdanning: Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling (plk), styrerutdanning, vitenskapsmetode, prosjektutvikling og veiledning på masteroppgaver, samt lærerutdanningsbarnehager

English:

Pedagogy, especially leadership. Master degree; leadership, staff, quality, qualitative inquiry, project development, guiding, partnership in teacher education 

Utdanning

Førskolelærer 1977 

Early childhood teacher

Master i pedagogikk 2005

PhD 2014

UH-ped 2016

Professor 2021

Forskning og utvikling

Tematikk: Dialoger og relasjonsbygging. Ledelse

Metoder: Skygging, Autoetnografisk skriving, Intervju, Fokusgrupper 

Posthumanistiske, postkvalitative tilnærminger 

Eksperimentelle analysemåter 

Leder forskergruppa: Barnehageledelse (sammen m/ Ljunggren)

English:

Field: Dialogue, building relations, leadership

Methods: Shadowing, autoethnographic writing, interview, focus groups

Post-human, post qualitative approaches

Exploring different ways of analyses

Leading the research group: Leadership 

Publikasjoner

Moe, M. & Nissen, K. (2021). Barnehagen som forksningsarena. I: Ljunggren, B., Moen, K. H., & Iversen, W. Utadrettet barnehageledelse. (p. 137-148). Universitetsforlaget.

Johansson, L., Moe, M. & Nissen, K. (2021). Researching research affects: In-between different research positions. Qualitative Research, SAGE.https://doi.org/10.1177/1468794120985683

Nissen, K., Moe, M. & Mørreaunet, S. (2020). Barnehageledelse i bevegelse – Nær/ledelse i praksis. Utbildning och Demokrati, vol 29, nr 3, 69-88. Örebro universitet. 

 https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2020/nr-3/kjersti-nissen-merete-moe--sissel-morreaunet---barnehageledelse-i-bevegelse---nar-ledelse-i-praksis.pdf

 

 

 

 Moe, M. (2019). Leadership diffractions, vibrations and productions – Perspectives from Norway. I P. Strehmel, J. Heikka, E. Hujala, J. G. Rodd & M. Waniganayake (Eds.) Verlag

Barbara Budrich. Leadership in Early Education in Times of Change.
https://shop.budrich-academic.de/wp-content/uploads/2019/05/9783847412243.pdf?v=c2f3f489a005

Moe, M. (2018). Striated and Smooth Leadership Spaces. SAGE. https://doi.org/10.1177/1077800418806614

Moe, M. & Sidorkin, A. M. (2018). The Polyphonic Embodied Self and Educational Organization: A Case of Theory Transplantation. Interchange. https://rdcu.be/9lZo

Moe, M. og Reinertsen, A.B. (2018). Poeticalization and Storying; www.mmm.com – SAGE.https://doi.org/10.1177/1077800418806613

Moe. M. (2016). Dialoger og helsebyggende relasjoner i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Berg, J.O, Moe M. og Korsvold, T. (2016). Dette blir en triller – språknorm eller bemanningsnorm? I Barnehageforum. 6.6.16. http://barnehageforum.no/showarticle.aspx?ArticleID=3800&CategoryID=16

Moe, M. (2014) Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass - med mennesker som tør å sette seg selv på spill... PhD. Trondheim: NTNU.

Moe, M. (2014) Der mennesker tør å sette seg selv på spill. (104-105). I: Barnehagefolk. 4/2014.

Moe, M. og Valseth, M. L. (2014): En barnehage for alle med inkludering som overordnet mål, i P. Sjøvik (red): En barnehage for alle, (s 353-376). Oslo: Universitetsforlaget. 

Moe, M. og Valseth, M. L. (2013): En børnehave for alle med inklusion som overordnet mål, i P. Sjøvik (red): En børnehave for alle – specialpædagogik og inklusion. (s 336-362). Oslo: Universitetsforlaget   

Moe, M. (2010) Jobben skal være helsefremmende og meningsfylt: en undersøkelse blant personalet i fem barnehager. (s. 163-179). I M. Stene (Red.): Forskning Trøndelag 2010  Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Moe, M. & Søbstad, F. (2009) Barnehagen som lærende organisasjon. I: FoU i praksis 2008  (s. 263-274). Trondheim: Tapir.

Moe, M. (2009) Dialogens utviklingskraft. (s. 174-190). I: S. Mørreaunet, V. Glaser, O. F. Lillemyr & K. H. Moen: Inspirasjon og kvalitet i praksis: med hjerte for barnehagefeltet. Oslo: Pedagogisk Forum.

Moe, M. (2008) Langtidsfriske og stabile førskolelærere, (s 233-246). I: FoU i Praksis 2007. Trondheim: Tapir.

Moe, M. og Valseth, M. L. (2007): En barnehage for alle med inkludering som overordnet mål, i P. Sjøvik (red): En barnehage for alle, (s 325-348). Oslo: Universitetsforlaget.   

Moe, M. (2006) Foreldre i brukerdialog, Populærvitenskapelig artikkel: Barnehagefolk 2/2006 (s 86-96).Oslo: Pedagogisk Forum.

Moe, M. (2004) Med blikk på den voksne, Populærvitenskapelig artikkel: Barnehagefolk 2/2004 (s 34-39). Oslo: Pedagogisk Forum.