Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mirjam Dahl Bergsland

Førsteamanuensis
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Telefon: 73 80 52 35, Mobil: 934 91 452
e-post
E-post: mdb@dmmh.no
lokasjon
Kontor: 1527
Jeg jobber med

Mirjam Dahl Bergslands sentrale kompetanseområder inkluderer barnehagen i et mangfoldig samfunn, interkulturelle perspektiver på barnehagen, postkolonial teori, vitenskapsteori og forskningsmetode 
Utdanning

1992: Grunnfag i musikkvitenskap

1993-1995: Mellomfag i musikkvitenskap

1996: 3-årig førskolelærerutdanning ved høgskolen i Nesna, med fordypning i veiledning og ledelse

2004: Teoretiske studier, innenfor delemnene: Førskolebarn og barndom, Barnehagen i historisk og samtidig perspektiv, Pedagogisk lederskap og vitenskapsteori

2006: Masteroppgave i førskolepedagogikk

2010: Kvalitative metoder ved program for lærerutdanning

2011: Vitenskapsteori ved program for lærerutdanning
2012-2016: phd-stipendiat

2012-2016: student ved Nafol -forskerskole

2013-2017: Phd-stipendiat


Forskning og utvikling

2008: Presentasjon av forsknings- og utviklingsprosjektet “Inn i Ringen” ved Erasmus opphold ved Noordelijke Hogeschool i Leeuwarden og Eeccera i Strasbourg

2010: Leder for selvevaluering ved DMMH i forbindelse med NOKUTs evaluering av førskolelærerutdanningene

2017-2023: Emneansvarlig for bacheloremnet (bacheloroppgaven)

2017-2023: Emneansvarlig for masteremnet EGM (globalisering og mangfold). Mastergradsstudium i barnehagekunnskap- barndom i et samfunn i endring.

2019-2023: Emneansvarlig for masteremnet VFM (vitenskapsteori og forskningsmetode). Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og mastergradsstudium i barnehagekunnskap- barndom i et samfunn i endring.

2023: Sitter i Utdanningsutvalget. Utdanningsutvalget skal drøfte utdanningspolitiske spørsmål og utfordringer, og gi råd til rektor om utdanningsstrategiske beslutninger. Arbeidet i utvalget bidrar til en helhetlig studieportefølje ved DMMH, og sikrer en forskningsbasert utdanning av høy kvalitet. 

2019-2023: Styremedlem i forskerforbundet

 

Publikasjoner

Bergsland, M. (2007). Praksisfortellinger – en kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon. Barnehagefolk. Nr 4/2007

  Bergsland, M. og Kvaran, K. (2011) “Inn i Ringen” Et musikkpedagogisk utviklingsprosjekt i en flerkulturell barnehage.  Norsk senter for barneforskning

2014: Bergsland, M og Jæger. H. Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk

Bergsland, M, Heggvold, G.I, Nygård, M. Barn skal ikke være en lønnsom fremtidsinvestering. Aftenposten morgenutg.: trykt utg.) 2014. DMMH.

 Bergsland, M. (2017). Barnehagens møte med minoritetsforeldre. En kritisk studie av anerkjennelsens og miskjennelsens tilblivelser og virkninger.  Doktoravhandling. NTNU.

Schram, M. & Bergsland, M. (2021). Barnehagens møte med kulturelt mangfold. Fagbokforlaget.

Bergsland, M. (2021). Refleksivitet i empirisk kvalitativ forskning på symbolske maktrelasjoner. Med utgangspunkt i Bourdieu. Norsk pedagogisk tidsskrift. Universitetsforlaget.

Bergsland, M. og Jæger, H. (2022). Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (2. utg). Cappelen Damm

Bergsland, M. (2023). Barnehage-hjem-samarbeid i et mangfoldig samfunn. I Barnehagelæreren i en foranderlig verden. M. Heldal, T., Hagen, I. O.O., G.M, Haugen. Fagbokforlaget.