Gå til innholdet

Monica Bjerklund

Førstelelektor
Seksjon for pedagogikk

Emneansvarlig og førstelektor ved mastergrad i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og bachelor barnehagelærerutdanning.

Leder av forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats ved DMMH sammen med førsteamanuensis Ingvild Åmot og professor Frode Stenberg.

Pågående forskningsprosjekter:

Barnehagens speiling og synliggjøring av moderne famileformer. Dr.philos. prosjekt 2018-2021. Intervju med Kilden om funn i prosjektet finner du her: http://kjonnsforskning.no/nb/2019/04/mor-ser-ikkje-p%C3%A5-s%C3%A6ddonor-som-far

Samiske barnehager som helsefremmende arena Barnehagens styrking av psykososialt oppvekstmiljø for nord-, sør- og lulesamiske 4-6-åringer. 2019-2022'

Redaktør for den vitenskapelige antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen: 

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Cboker-som-kommer%7C%7Cppts-systemrettede-arbeid-i-barnehagen-uf.html

 

Didaktisk utviklingsarbeid:

Under kvalifisering til merittert underviser. Har deltatt i DMMHs studie i universitets- og høgskolepedagogikk, kollegaveilederkurs, hospitering i barnehage og i konferansepresentasjon av et pedagogisk utviklingsprosjekt med tittelen "Sammenhengen mellom spesialpedagogikk og politikk" gjennomført ved mastergrad i spesialpedagogikk.

 

Har veiledet bachelorstudenter siden 2000, videreutdanningsstudenter innen psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid og barnevern siden 2004 og masterstudenter siden 2011. Mastersensor for NTNU og UiT.

Bachelorsensor for Høgskolen i Innlandet og OsloMet. Gjør fagfellevurderinger for fagtidsskrifter. Har ledet/deltatt i komiteer for tilsetting i vitenskapelige stillinger og opprykk. 

Publiserer jevnlig fagbokanmeldelser i Første Steg.

Kompetanse og forskningsinteresse:

Kompetanse innen pedagogikk, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, mangfold, kultur og etnisitet.

Forskningsinteresser er forebygging og tidlig innsats, systemrettet arbeid i barnehagen, mangfold, nye familieformer, diagnoser, risiko, kjønnsforskning og vold. 

Utdanning

Førstelektor i sosialpedagogikk, cand.polit pedagogikk og sosionom.

Har i tillegg studert masteremner i psykisk helsearbeid, barnevern, barn, barndom og familie, flerkulturelt arbeid, innvandring, integrasjon, mangfold, organisasjon og organisering, nettverksarbeid med barn og unge, økonomisk-administrativ ledelse i offentlig sektor m.m. Har også spesialpedagogikk, privatrett, idehistorie, sykdom og helse i Afrika, utviklingspsykologi, sosiologi og universitets- og høgskolepedagogikk i fagkretsen.

Har gjennomført opplæringsdelen for ph.d. med emnene: Forskning og samfunn, UiO , Identitetskonstruksjon: møtet mellom det kulturelle og personlige, UiO, Ulike perspektiver på læring, UiO. 

Forskning og utvikling

Internasjonalisering:

EEA Scholarship Program Slovakia, incoming Teacher; 2016-04-24 - 2016-05-04 Tittel: Norwegian kindergarten and Special Education in Norwegian kindergartens. University of Presov. Undervisning ved master spesialpedagogikk og bachelor barnehagelærer. https://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/ehp/foto/24856/

 

EEA Scholarship Program. Veileder for besøkende ph.d. kandidat, DMMH.

Prosjekt: SHER Project (Safe Healthy and Equal Relationships)  Project Aim: To develop, test and produce a training and educational package which promote awareness of healthy relationships and combat dating violence. Training package should be adaptable and capable of being rolled out across European Member States. EU-project - UK, Spain and Bulgaria.

Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013

http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

 Bjerklund, Monica & Tordis Søvde. Evaluation report - Educational toolkit to promote Safe, Healthy, and Equal Relationships (SHER). Lesson plans designed by: Dinah Senior from Core Plan UK: London: South Wark Council 2012, DMMH London: EU Rammeprogram 2013 http://igualdadyviolenciadegenero.carm.es/documents/202699/234058/SHER+Educational+Toolkit+EN.pdf/3cfef0da-2c89-

University of Stirling, Skottland, Department of Public Relations Stilling: Visiting research fellow. Finansiert av Norges Forskningsråds KUPP-program (kunnskapsutvikling i profesjon- og profesjonsutdanning).

 

 

Vitenskapelige, fagfellevurderte publikasjoner:

 

Holmen, Henriette og Bjerklund, Monica 2019. Ledelse av systemrettet arbeid i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit & Åmot, Ingvild (red.) 2019, PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Cboker-som-kommer%7C%7Cppts-systemrettede-arbeid-i-barnehagen-uf.html

 

 

Bjerklund, Monica, “Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa». Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1/2019. Fagfellevurdert. https://www.idunn.no/tfk/2019/01/fordi_han_som_donerte_aldri_vil_bli_en_pappa

 

 

Bjerklund, Monica 2019. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit og Åmot, Ingvild (red.): PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Fagfellevurdert. https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/boker%7C%7Cboker-som-kommer%7C%7Cppts-systemrettede-arbeid-i-barnehagen-uf.html

 

 

Bjerklund, Monica. (2017) Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. Mørland, Bodil og Lyngseth, Else J. (red.): Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Forlag. Fagfellevurdert.  

 

 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46 DMMH UiT. Fagfellevurdert.  http://www.orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/51

 

 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74 DMMH UiT. Fagfellevurdert.  http://www.orkana.no/index.php/nettbutikk/product/view/2/51

  

Statlige oppdrag:

Ø  Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.  https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2018/desember/barnehagen-bor-samarbeide-mer-med-spesialpedagoger/

Ø  Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. 

 

Ø    Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Veilederen Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf

 

 

Fylkeskommunale oppdrag:

 

Ø  Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. NORUT rapport 2010:7. ALTA: NORUT 2010 60 s. (2010/7). https://norut.no/nb/publications/evaluering-av-fleksibel-videregaende-opplaering-i-batsfjord

 

 

Ø  Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark: analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)

 

Ø  NORUT: NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

 

HiF-rapport:

 

Ø  Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester: fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471); Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2). UiT 

 

 Fagbokanmeldelser: 

Ø  Bjerklund, Monica. Læring i praksis. Første steg 2017; Volum 4.(4) s. 64-64

 

Ø  Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017; Volum 1.

 

Ø  Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52

 

Ø  Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse. Første steg 2016 (2)

 

Ø  Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

 

Ø  Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

 

Ø  Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

 

Ø  Bjerklund, Monica. Anvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013 ;Volum 3.(3) Suppl. 3 s. 53-53, DMMH 

 

Ø  Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s. 60-60, DMMH.

 

Ø  Bjerklund, MonicaKonkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1.

s. 58-58. DMMH 

 

 

 

Bjerklund, Monica, “Fordi han som donerte aldri vil bli en pappa». Fagfellevurdert hos Tidsskrift for kjønnsforskning, trykkes i nr. 1/2019

 

Bjerklund, Monica. Systemrettet arbeid for å fremme kulturelt mangfold i barnehagen. I Bjerklund, Monica, Groven, Berit og Åmot, Ingvild (red.): PPTs systemrettede arbeid i barnehagen som utgis på Universitetsforlaget våren 2019.

 

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018): Barnehagelærerens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen. Første steg(4), 54-56.

Åmot, I. & Bjerklund, M. (2018). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen og barnehagelærerens rolle i dette arbeidet. Faglig grunnlagsdokument til Ekspertutvalget for barnehagelærerrollen. I Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Oslo: Kunnskapsdepartementet

Bjerklund, Monica. (2017) Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. Muligheter, begrensninger og risiko. Mørland, Bodil og Lyngseth, Else J. (red.): Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Forlag.

 

Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. Barne- og Likestillingsdepartementet/ Kunnskapsdepartementet Oslo 2009 UiT   

 

Bjerklund, Monica og Nygaard, Vigdis. Fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord. NORUT rapport 2010:7. ALTA: NORUT 2010 60 s. (2010/7). UiT

 

Bjerklund, Monica; Søvde, Tordis Søvde. Vold og mestring blant unge jenter i Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 14-46 DMMH UiT

 

Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark: analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. Alta, Finnmark: Northern research institute Alta 2009 (ISBN 9788275711845) 109 s. (5)

 

NORUT: NRK innslag om undersøkelsen: https://www.nrk.no/troms/derfor-dropper-de-videregaende-1.6565677

 

Søvde, Tordis Kristine; Bjerklund, Monica. Medieundersøking av vald mellom unge jenter i Troms og Finnmark. I: Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3. s. 47-74 DMMH UiT 

Bjerklund, Monica. Public relations i sosiale tjenester: fire paper / Monica Bjerklund. Høgskolen i Finnmark, Alta: Høgskolen i Finnmark 2009 (ISBN 9788279381471); Volum 2009.150 s. HIF-rapport(2). UiT

 Bjerklund, Monica. Læring i praksis. Første steg 2017; Volum 4.(4) s. 64-64

 Bjerklund, Monica. Sensitivitet som ressurs. Første steg 2017; Volum 1.

 

Bjerklund, Monica. Vil vekke leken i oss. Første steg 2017 (4) s. 52-52

 

Bjerklund, Monica. Grundig om digital kompetanse. Første steg 2016 (2)

 

Bjerklund, Monica. Praktisk og nyttig. Første steg 2016 (2)

 

Bjerklund, Monica. Et kampskrift for de yngste barna. Første steg 2015 (4)

 

Bjerklund, Monica. Vellykket om ledelse på flere nivåer. Første steg 2015 (1)

 

Bjerklund, Monica. Anvendelig forskning om små barns læring. Første steg 2013 ;Volum 3.(3) Suppl. 3 s. 53-53, DMMH 

Bjerklund, Monica. En bok med god "timing". Første steg 2013 (2) s. 60-60, DMMH.

Bjerklund, MonicaKonkret juridisk og faglig veiledning. Første steg 2013 ;Volum 1. s. 58-58. DMMH 

 


Publikasjoner