Gå til innholdet

Monica Seland

Førsteamanuensis
Seksjon for pedagogikk
Monica Seland er en av de programansvarlige for master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk, med et særlig ansvar for emnet Barn, barndom og barnehage. 

Utdanning

Monica har en PhD i tverrfaglig barneforskning fra Norsk senter for barneforskning (NOSEB/NTNU) fra 2009. Her utforsket hun hvordan barnehagepolitiske diskurser om fleksibilitet, valgfrihet, medvirkning og læring kan få konsekvenser for pedagogiske praksiser og barns hverdagsliv i barnehagen.  Studien synliggjorde hvordan nye måter å se på barn og barnehage kan føre til nye måter å organisere både rom, inventar og faglig innhold, og hvordan store barnegrupper fører til en økt romlig og relasjonell kompleksitet som kan skape nye muligheter men også nye utfordringer for barn og ansatte.

Monica er utdannet førskolelærer og har jobbet i ti år som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Hun tok hovedfag i førskolepedagogikk ved DMMH/NTNU i 2004 og skrev om hvordan planlagte barnesamtaler kan brukes for å gi barn reell innflytelse på hverdagslivet i institusjonen gjennom at de ansatte blir berørt av barnas fortellinger.

Forskning og utvikling

Monica har de siste årene arbeidet med to hovedtemaer:

  1. Barns trivsel og medvirkning, sammen med Ellen Beate Hansen Sandseter. Sammen har de utviklet Barnehagens trivselsmonitor, et elektronisk samtaleskjema som ansatte i norske barnehager kan anvende sammen med 4-6 åringene for å få en økt innsikt i hvordan de trives og opplever sin mulighet for medvirkning. http://dmmh.no/forskning/trivselsmonitor

  2. Barns aktørskap, med temaer som motstand og improvisasjon.

     

I perioden 2013-14 satt hun i et regjeringsoppnevnt utvalg som hadde i oppdrag å revidere Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  Arbeidsgruppen la frem et utkast til ny rammeplan i februar 2014, men dette er foreløpig satt på vent. Utkastet kan leses her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/hoeringsdok/2012/201200666/utkast_forskrift_rammeplan_bachelor_barnehagelaererutdanning.pdf

Publikasjoner

 

PhD avhandling

Seland M. (2009). Det moderne barn og den fleksible barnehagen. En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Norwegian Center for Child Research, PhD avhandling. Trondheim: NTNU.

 

PhD-avhandlingen omarbeidet til bok:

 

Seland, M. (2011). Livet i den fleksible barnehagen. Muligheter og utfordringer i en barnehage i endring. Oslo: Universitetsforlaget

 

 

Artikler og bokkapitler

 

Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (2015). Children's experience of activities and participation and their subjective well-being in Norwegian early childhood education and care institutions. Child Indicators Research. DOI 10.1007/s12187-015-9349-8

 

Sandseter, E. B. H., & Seland, M. (in review). Children’s experience of subjective well-being and social relations to other children and staff in Norwegian early childhood education and care institutions. International Journal of Wellbeing.

 

Seland, M., Sandseter, E.B.H., Bratterud, Å. (2015): One- to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. In: Contemporary Issues in Early Childhood. Vol.16 (1) 70-83

 

Seland, M. (2013): Nei! Jeg vil ikke! Hvordan forstå barns motstand i barnehagen som en del av deres danning til demokrati?  I: Greve, A., Mørreaunet, S., Winger, N. (red.) Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

 

Bratterud, Å., Sandseter, E.B., Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Skriftserien til Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge nr.21. http://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/forskning_og_statistikk/rapporter/barns-trivsel-og-medvirkning-i-barnehagen.pdf

 

Seland, M. (2012): Barnehagens nye rom sett i lys av diskurser om livslang læring. I: Krogstad, A., Moser, T., Høyland, K., Hansen, G. (red.) Rom for barnehage. Et flerfaglig perspektiv på barnehagens rom. Bergen: Fagbokforlaget

 

Kjørholt, A. T. & Seland, M. (2012). Kindergarten as a Bazar. Freedom of choice and new forms of regulation. In: Kjørholt, A. T. & Qvortrup, J. (eds.) The Modern Child and the Flexible Labour Market. Exploring Early Childhood Education and Care. London: Palgrave.

 

Seland, M. (2011). Individet og fellesskapet. Valgfrihet og medvirkning som konkurrerende praksiser i dagens barnehage. I: Glaser, V., Moen, K.H., Mørreaunet, S., Søbstad, F. (red.) Barnehagens grunnsteiner. Oslo: Universitetsforlaget

 

Seland, M. (2010). Barndomsforskning i dag med særlig vekt på "Politics of childhood". I: BARN 28 (2) s.65-79