Gå til innholdet
Lukk

Nina Scott Frisch

Førsteamanuensis
Seksjon for kunst og håndverk
Nina Scott Frisch underviser blant annet i tema som barns tegneutvikling, tegning og tegneundervisning i barnehagen og i skolen, Reggio Emilia-inspirerte pedagogiske tilnærminger, og arkitektur for pedagogikk (barn og rom). Hun veileder / har veiledet masterstudenter ved Program for lærerutdanning (PLU) på NTNU: master i kunstfagsdidaktikk. Hun har sittet i mange ansettelseskommisjoner, samt ledet Ph.D. kommite (PLU/NTNU) og vært midtveis-opponent for Ph.D. student ved Ph.D.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved HIOA.

 

Hun er tilknyttet Masteren i barnekultur og kunstpedagogikk ved DMMH som leder for studieplanutviklingen og akkrediteringssøknaden til NOKUT, og er studieprogramleder for dette studiet, samt lærer og delemneansvarlig for masteroppgavens forskingsdesign og emne masteroppgaven.  

 

Utdanning

2006 – 2010:   Ph.D. i tegnedidaktikk/pedagogikk ved NTNU med avhandlingen To see the visually controlled.

 

Visiting scholar ved UC Berkeley, USA høstsemesteret 2006; Ph.D. forelesninger og diskusjoner i sosiokulturell teori ved Department of Education – Sociocultural studies.

 

1991 – 1994:   Hovedfag i forming ved Statens Lærerhøgskole i Forming i Oslo med tittel: Sakstegning – en undersøkelse blant lærere på ungdomstrinnet.

 

1987 – 1988:   Forming II, halvårsenhet ved Trondheim Lærerhøgskole.

 

1984 – 1985:   Halvårsenhet i spesialpedagogikk ved DMMH.

 

1980 – 1983:   Treårig lærerutdanning med fordypning i forming ved Trondheim Lærerhøgskole.

Forskning og utvikling

Frisch sin forskning har et hovedfokus på hvordan barn lærer å tegne i barnehage og skole. Ut ifra dette utforskningsarbeidet har Frisch teoretisert mulige tilnærminger til tegneundervisning i dagens barnehage og skole. Sosiokulturelle, dialogiske perspektiver med kvalitativ metodisk tilnærming blir brukt for å forstå barns spor på et ark og for å utvikle pedagogikk for tegneopplæring. Referanser til populær barnekultur i barns tegneprosesser ses på som en kilde til læring av formspråk, fargebruk og til individuell og kollektiv meningsskaping. Frisch har forfattet / med-forfattet vitenskapelige artikler i norske og internasjonale journaler innenfor disse områdene.  Hun har vært redaktør for boken Tegningen lever! (Akademika, 2013) og redaktør sammen med kolleger for Boka om kunst og håndverk i barnehagen (2018, Universitetsforlaget - in press). Hun har publisert i vitenskapelige tidsskrift som International Journal of Art & Design Education (JADE) og FORMakademisk. Hun er seksjonsredaktør i sistnevnte tidsskrift og har sittet i advisory board for The International Journal of Education & the Arts.

Publikasjoner

Noen publikasjoner

Postholm, May Britt & Frisch, Nina Scott (2013). Tegningen lever! Sosiokulturell teori og tegning. I N. S. Frisch (red.) Tegningen Lever. Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Trondheim: Akademika, (s. 17-42) (fagfellevurdert bokkapittel i vitenskapelig antologi).

 

Frisch, Nina Scott (2013). Hekta på tegning: Løpeildeffekten som læring. I N. S. Frisch (red.) Tegningen Lever. Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen. Trondheim: Akademika, (s. 63-79) (fagfellevurdert bokkapittel i vitenskapelig antologi).

 

Frisch, Nina Scott (2013). Hooked on peers`drawings: the visual wildfire. In J. B. Reitan et al. (reds) DRS – CUMULUS Oslo 2013 – Design learning for tomorrow - Design education from kindergarten to PhD. Vol. 4. Oslo: ABM-media, pp. 1983-1995. Publisert  konferanse-paper.

 

Frisch, Nina Scott (2011). Ways of talking about drawing practices. Sociocultural views: Gombrich and the visually controlled i FORMakademisk, 4(2), 26-37.

 

Frisch, Nina Scott (2010). To see the visually controlled, (dr. gradsavhandling NTNU), Trondheim: NTNU-trykk

 

Frisch, Nina Scott (2008). Når øyet styrer hånden i FORMakademisk 1(1), 85-95

 

Frisch, Nina Scott (2006). Drawing in preschools: a didactic experience i The International Journal of Art and Design Education (JADE) nr. 1, 2006. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

 

Frisch, Nina Scott (2005). Det var øran æ hi glømt av! Om tegneprosesser i barnehagen, i Kvalitative forskere i teori og praksis, Skriftserien klasseromsforskning nr. 15, s. 85 – 96, redaktører: Moen, Toril; Nilssen, Vivi; Postholm, May Britt. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (ikke fagfellevurdert, oversatt til engelsk i JADE - se over)

 

Frisch, Nina Scott (2005). Se tennene! Barnetegning en skatt og et slags spor, i Nordisk Pedagogik, Nordic Educational Research, nr 2, 2005, s. 108 – 122. (Videreutviklet i senere artikler).