Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sonja Kibsgaard

Dosent emerita
Faggruppe for pedagogikk | Institutt for pedagogikk
telefon
Mobil: 980 18 183
e-post
E-post: ski@dmmh.no
Jeg jobber med

Underviser på mangfoldslinja på barnehagelærerutdanningen 1. og 3. klasse

veileder på bachelor- og masternivå

Skriver på en artikkel basert på et forskningsprosjekt gjort i Nicaragua om Estetiske fag sin relevans i barnehagelærerutdanningen og i barnehagene

Leverte søknad om kompetanse til dosent i april 2016

Undervisning og fagplanutvikling i flerkulturelt perspektiv

 • Flerkulturell pedagogikk har vært gjenstand for tema i undervisning på DMMH gjennom alle min arbeidsår der og på konferanser, kurs og veiledning.

 • Sammen med kollega høgskolelektor Oddvar Fagerli utviklet jeg fagplan og underviste på den første videreutdanningen knyttet til flerkulturell pedagogikk 30 studiepoeng på DMMH i året 2000-2001

 • Sammen med 4 andre lærer fra DMMH utviklet jeg i studieåret 2006-2007 fagplaner knyttet til ny linjeprofil til linja: Internasjonalt arbeid og flerkulturell forståelse: (1., 2. og 3. trinn)

 • Senere deltok jeg som initiativtaker, og fagplanutvikler til linje på DMMH som innebar bachelorutdanning med fordypning i internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid som startet opp høsten 2007

 • I jobben min som førstelektor i pedagogikk var jeg linjekoordinator, (dvs. koordinering av alle tre klassene innenfor mangfoldslinja) og klassestyrer i periodene 2007 til 2009 og klassestyrer fra 2011 til dags dato. i 3. klasse

 • I 2011-2014 utviklet jeg i samarbeid med tre andre lærere nye fagplaner (1., 2., og 3. trinn) for Ny barnehagelærerutdanning (BULL) relatert til linjeprofilen som nå fikk navnet: Kulturelt mangfold.

Utdanning

Utdanning

1970    Eksamen Artium v Sandnessjøen gymnas.

1974    Førskolelærerutdanning v Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne.

1992    Hovedfag i førskolepedagogikk. Candidatus Rerum Politicuarum. Tittelen på hovedoppgaven var: Ei bru til vennskap. Gjensidighet i samspill mellom barn fra to kulturer

 1993 Eksamen i Anvendt språkvitenskap ved NTNU: AVS1 Kultur, kulturkunnskap, språkundervisning - 15 stp
Forskning og utvikling

Min forskning knytter seg i store trekk til flerkulturalitet og barndom. Her er noen av prosjektene mine:

 1992-1993: Ei bru til vennskap: Observasjoner og intervju av barn i 8 flerkulturelle barnehager

1996-1997: Konsekvenser av senket skolestart for minoritetsspråklige barn: Videoobservasjon av 3 førsteklasser og en førskoleklasse

2001-2005: Hva er et barn? barn på Cuba, i Norge og i Swaziland. Intervju av 6 barn (1.-3.klasse) i hvert land og spørreskjema til 120 barn (4-6.klasse)

2009-2010: Solidaritet i pedagogisk arbeid

Spørreskjema til 22 studenter v barnehagelærerutdanningen i Nicaragua og 22 studenter v barnehagelærerutdanningen i Norge

2010-2013: Forskningsprosjekt knyttet til nicaraguanske barnehagestudenters erfaring med tilrettelegging av estetiske aktiviteter i praksis. Spørreskjema i to omganger; etter endt prosjekt i utdanning og etter ett år som pedagog i barnehage og skole

 

2012: Uterommets muligheter for barns fortelling og undring. Forskningsprosjekt i et friluftsavdeling: Lydopptak av barns fortellinger i uterommet. Intervju av tre pedagoger

2015: Barnekultur i flerkulturelle barnehager

Forskningsprosjekt med intervju av tre barnehagelærere (to etnisk norske, en med flerspråklig bakgrunn) som har jobbet mer enn 15 år i flerkulturelle barnehager

Redaktør i Bokprosjekter

 

1999  Kibsgaard, S. og Wostryck, A. (red): Mens leken er god. Oslo: Tano Aschehoug. (298 sider) (før førstekompetanse)

2000  Kibsgaard, S. (red) Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet.  Oslo: Universitetsforlaget (276 sider) (Ide- og initiativtaker: S. Kibsgaard)

2008 Kibsgaard, S. (red.) GLSM i barnehagen. (193 sider) (Ide- og initiativtaker: S. Kibsgaard)

2011  Revisjon av GLSM i barnehagen

2014  Revisjon av GLSM i barnehagen

2002  Kibsgaard, S. og Husby, O. :Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. Oslo Oslo: Universitetsforlaget (Ide- og initiativtaker: S. Kibsgaard) 

2009  Revisjon av Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn

2014  Revisjon av Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn

2015  Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (168 sider) (Ide- og initiativtaker: S. Kibsgaard)

NRK:
 • (1994-1995) To perioder med programmet: Småfolk. (Før opprykk til førstelektor)

 • Kibsgaard, S. (2007) Hva er et barn? NRK P2: P2-akademiet (se under publikasjoner)

 • Kibsgaard, S. (2010) Barnehagen- et kraftsenter i samfunnet. NRK P2: P2-akademiet (se under publikasjoner)

 • Okt. 2013-des. 2014: Ukentlig deltaker i Frokostradio i programmet: Besteforeldre og barnebarn

 • Arbeidsforhold utlandet

  Fra 2006-2013: Foreleser, fagplanutvikler, praksisveileder (tre uker hvert år) og sensor ved studieprogrammet Flerkulturell pedagogikk i byen Leon i Nicaragua med Kulturstudier og Høgskolen i Vestfold som arbeidsgivere (3.6)

  2009-2011: Førstelektor i pedagogikk v Høgskolen i Vestfold og Norsk fredskorps i Nicaragua ved Universitetet Farem, hvor jeg underviste på førskolelærerutdanningen, jobbet med utvikling av fagplan. Alt arbeid på spansk

 • Veiledning av barnehageansatte i Norge

  Jeg presenterer noen av de siste veiledningsprosjektene jeg har deltatt i:

  1. Trygge barn i trygt miljø (2003-07) er beskrevet tidligere og utgjorde et kompetanseløft for meg som veileder.

  2. Bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn for Ansatte i 2 barnehager, 2 skoler, helsestasjon og bibliotek i Melhus kommune (2007)  

  3. Språklig og kulturelt mangfold (2008-2009) for ansatte i barnehager i Hemne, Melhus, Orkdal og Trondheim kommuner i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Midler ble gitt fra Kunnskapsdepartementet til opplæring innenfor flerkulturelt arbeid i barnehagen. Prosjektet var et samarbeid mellom fylkesmannen i Sør-Trøndelag og DMMH. Veileder/foreleser

  1. Overgang barnehage-skole/fritid i et flerspråklig perspektiv (2012-2013) Ansatte i barnehage, skole og skolefritid i Ullensaker kommune. Forelesninger/ veiledning
  1. Kompetanse for mangfold (2015-2016). Nylig avsluttet utviklingsarbeid som veileder i tre barnehager i Bjugn. Prosjekt initiert og finansiert av Utdanningsdirektoratet. Gjennomført i samarbeid med fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Her er jeg veileder og foreleser. Hovedfokus for alle tre barnehagene har vært «Foreldresamarbeid i et mangfoldsperspektiv» Her fikk jeg bla bruk for mine publikasjoner knyttet til foreldresamarbeid (se CV).

  2. Et godt språkmiljø for alle barn Mitt nyeste veiledningsprosjekt foregår i Rennebu (vedlegg 3.2). Mitt oppdrag er å veilede tre barnehager knyttet til temaet Språklæring i barnehagen og skal i utgangspunktet vare ett år. Prosjektet er en del av satsingsområdet KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE. STRATEGI FOR KOMMPETANSE OG REKRUTTERING 2014-2020. Statlige midler tildelt Gauldalsregionen. Jeg er i dette prosjektet i ferd med å utvikle en metode for selvvurdering, hvor alle ansatte jeg veileder på tre barnehager skal gjøre lydopptak av seg selv i samhandling med barn. Som rollemodeller og samtalepartnere med barn har bevissthet om egen samtalestil stor betydning.

 

 

Publikasjoner

Etter førstelektorkompetanse:

Kibsgaard, S. (red.): (2000): Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Oslo: Universitetsforlaget

Kibsgaard, S. (2000) Med fokus på kreativitet. I Kibsgaard, S. (red.) Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Oslo: Universitetsforlaget (s. 9-14)

Kibsgaard, S. (2000) Spa og schna-går det bra? Multikulturelt samspill i klasserommet I Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet.  Oslo: Universitetsforlaget (s.217-240)

Kibsgaard, S. (2000) Det lekende menneske I Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. Oslo: Universitetsforlaget (s. 265-278)

Kibsgaard, S. og Husby O. (2002): Norsk som andrespråk i barnehage og småskole 1. utgave.  Oslo: Universitetsforlaget (182 sider)

Kibsgaard, S. (2003) Barn på Cuba og i Norge. I Barn nr. 1 2003. Trondheim: Norsk senter for barneforskning (s. 9-28)

Kibsgaard, S. (2004) På vei. Første delrapport i det regionale samarbeidsprosjektet Trygge barn i trygt miljø på Hitra og Frøya. Upubl.

Kibsgaard, S. (2005) Glad i kameraten, glad i boka. Andre delrapport i det regionale samarbeidsprosjektet Trygge barn i trygt miljø på Hitra og Frøya.

Kibsgaard, S. (2005): Oppdragelse - hva er det? I Foreldreatlas - om barn fra 3 til 12 år. Oslo: Kunnskapsforlaget (s. 42-52)

Kibsgaard, S. (2005): Flerkulturelle utfordringer. I Foreldreatlas - om barn fra 3 til 12 år. Oslo: Kunnskapsforlaget (s186-192)

Kibsgaard, S. (2006) Barn@foreldre. Oslo: Transit forlag (200 sider)

Kibsgaard, S. (2007) Fortellerglede og dokumentasjon. Tredje og avsluttende rapport i det regionale samarbeidsprosjektet Trygge barn i trygt miljø på Hitra og Frøya. Distribuert innen kommunene

Kibsgaard, S. (2007) Hva er et barn? P2-akademiet. Bind XXXVIII . Oslo: Transit (s. 93-103)

Kibsgaard, S. (2007): Likeverdighet gjennom mangfold. I Moser og Röhtle (red.) Ny Rammeplan - ny barnehagepedagogikk? Oslo: Universitetsforlaget (s. 166-181)

Kibsgaard, S. (2007) Tilknytning til mangfold. I Jubileumsskrift DMMH: Barns tilhørighet (Helander og Sagberg (red.) DMMH (s. 17-22)

Kibsgaard, S. (2008-2011-2014: 3 utgaver): GLSM Grunnleggende læring i et stimulerende miljø i barnehagen.  Oslo: Universitetsforlaget

Kibsgaard, S. (2008): Barnehagen, et kraftsenter for læring. I GLSM i barnehagen.  Oslo: Universitetsforlaget (s. 17-24)

Kibsgaard, S. (2008): Snakk om begrep! I GLSM i barnehagen.  Oslo: Universitetsforlaget (s. 46-60)

Kibsgaard, S. (2008): Litteratur og fortelling. I GLSM i barnehagen.  Oslo: Universitetsforlaget (s.187-201)

Kibsgaard, S. og Husby, O.: (2009): Norsk som andrespråk. Barnehagen og barnetrinn. 2. Utgave. Oslo: Universitetsforlaget (224 sider)

Kibsgaard, S. (2009): Yrkestittelen må bli barnehagelærer. I Første steg nr. 3 2009 (s.18-19)

Kibsgaard, S. (2009): Om frydefulle stemninger og humoristisk sans i barnehagen, i Mørreaunet m.fl. (red): Inspirasjon og kvalitet i praksis (s.74-88)

Kibsgaard, S. (2010) Barnehagen - et kraftsenter i samfunnet. Bind XLII. Oslo: Transit (s. 34-43)

Kibsgaard, S. og Sandseter, E.B. (2010): Grunnleggende bevegelseslek som en del av barnekulturen. I Sandseter, Hagen og Moser (red.) Barnas Barnehage. Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo. Gyldendal Akademisk (s.65-79)

Kibsgaard, S. (2010): Delrapport: Etter ett år i På FAREM i Nicaragua: Informe 1. (skrevet på spansk og norsk) (11 sider) Upubl.

Kibsgaard, S. (2011): Endelig rapport for prosjekt på FAREM i Nicaragua. (skrevet på spansk og norsk) (23 sider) Upubl.

Kibsgaard, S. (2011): Solidaritet i pedagogisk arbeid, i Glaser, Moen, Mørreaunet og Søbstad (red.) Grunnsteiner i barnehagen. Formålet med barnehagen  Oslo: Universitetsforlaget (s. 133-147)

Kibsgaard, S. (2012) Fryd ligger og venter på deg. I Drama nr.3 (2012) Nordisk dramapedagogisk tidsskrift (s. 16-22)

Kibsgaard, S. (2012) Små barns komplekse hverdag. I Replikk». Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap 34. Tema: Å velge (s. 91-99) Berge

Kibsgaard, S. og Husby, O. (2014) Norsk som andrespråk. Barnehage og barnetrinn. 3. utgave. Oslo Oslo: Universitetsforlaget (222 sider)

Kibsgaard, S. (2014) Uterommets muligheter for barns fortelling og undring. I Hagen, T.L. og Sæther, M. (red) Kreativ ute. Bergen: Fagbokforlaget (146-162)

Kibsgaard, S. og Sæther, M. (2014) Barnehagelærerstudentens bacheloroppgave.  Oslo: Universitetsforlaget (238 sider)

Kibsgaard, S. (2014) Den livsviktige leken. I Glaser, Størksen og Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (357 -368)

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) Andrespråk, lek og inkludering. I Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 11-17).

Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) Pedagogiske implikasjoner. I Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red.) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget (s.167-173)

Kibsgaard, S. (2015) Pedagogen i møte med barn fra ulike verdener. I Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget (19-24)

Kibsgaard, S. Strategier og forhandlinger som grunnlag for deltakelse i lek. I Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget (s.27-40)

Kibsgaard, S. (2015) Vil du være vennen min? I Kibsgaard, S. og Kanstad, M. (2015) (red) Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget. (s.151-165)

Kibsgaard, S. (2016) Barnekultur i flerkulturelle barnehager. I H. Jæger og J.K. Torgersen, Barnekultur. Cappelen Damm Akademisk