Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sturla Sagberg

Professor emeritus
Faggruppe for religion, livssyn og etikk | Institutt for språk, kunst og kultur
Jeg jobber med

Sturla Sagberg er professor i religion, livssyn og etikk (RLE). Han har en doktorgrad i teologi fra 2001 med tittel «Autentisitet og undring. En drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv». Han har bakgrunn som feltprest, menighetsprest, sykehusprest, bibelskolelærer og har fra 1990 av vært tilknyttet DMMH. Her har han undervist i religionsfaget (i ulike utforminger), etikk i rammen av andre fag samt veiledningsteori.

Sturla Sagberg is professor in Religious Education. He is Dr. Theol. with a thesis in 2001 with the title 'Authenticity and Wonder. A study on the position of Christianity in Norwegian kindergarten'. He has been army chaplain, parish pastor, hospital chaplain, bible college teacher, and has had teaching positions at QMUC from 1990 on. His teaching and research has been in Religious Education, Ethics and (in part) Counseling.

Forskning og utvikling

Sagbergs FoU-arbeid har fulgt tre linjer: 1) Etikk i pedagogisk arbeid; 2) religionsfag i lærerutdanningen; 3) barn og spiritualitet. De første to linjene er naturlige i forlengelsen av undervisningen. Den tredje er blitt tydeligere fra slutten av 1990-tallet av, som arbeid med hvordan barn skaper mening også når de mangler et religiøst språk. Gjennom foredrag og publikasjoner har Sagberg fulgt alle tre linjer, slik det fremgår av publikasjonslisten.

Fra 2007 av har han også levert flere bidrag til kirkens trosopplæring gjennom FoU-prosjekter, foredrag, bøker og artikler, og ledet utvikling av studietilbud for videreutdanning for menighetspedagoger.

Han er medlem i flere internasjonale faglige nettverk for religionspedagogikk, barneteologi og barns spiritualitet.

Sagberg's research has followed three strands: 1) Ethics in education; 2) Religious Education in teacher training; 3) children and spirituality. The third strand has been a major area during the last ten years.

From 2007 on he has also contributed to faith education in Church of Norway with projects and publications, and has developed a course of study for educators in that field.

He is a member of several international networks on religious education, child theology and children's spirituality.
Publikasjoner
Et utvalg av Sagbergs publikasjoner/Selected publications:

BØKER/BOOKS:

Sagberg, S. (1996b). "Det ska bli ækte overfor ongan" En undersøkelse om kristendom og kulturarv i barnehagen. Trondheim: DMMH

Sagberg, S. (2001a). Autentisitet og undring. En drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Sagberg, S. (2006a). Lærer og menneske. Å være ekte i møte med religiøs tro. Oslo: Unipub

Sagberg, S. (2012/2022 2. utg.). Religion, verdier og danning. Barns møte med de store spørsmål i livet. Bergen: Fagbokforlaget. 2..utgave kom i 2022.

Sagberg, S. (red.). (2008c). Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn. Oslo: IKO-forlaget AS

Sagberg, S. (red.). (2012h). Barn trenger håp. Dimensjoner av håp i barns hverdag. Oslo: IKO-forlaget.

Sagberg, S. (2015c). Holistic Religious Education - is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality. Münster / New York: Waxmann. http://www.waxmann.com/buch3318

Sagberg, S. (red.) (2017). Mot til å være barnehagelærer - med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget.


ARTIKLER/ARTICLES:

Sagberg, S. (1996a). Det er ikke barna som skaper problemer i barnehagen. Det er de voksne. I P. Arneberg & R. Midtbø (red.), Mellom makt og avmakt. Etikk for pedagoger (s. 28-37). Oslo: Bedre Skole/Norsk Lærerlag

Sagberg, S. (1997). "Den gylne regel" og "livslang læring" som "de grunnleggende verdier i barnehagen". I F. Søbstad & B. Leinum (red.), Tradisjon og fornyelse i førskolepedagogikken. Oslo: Tano Aschehoug

Sagberg, S. (1999). "Barn har rett til åndelig utvikling". Prismet, 50(6), 243-249

Sagberg, S. (2001b). "Et språk med en egen tilgang til moralske spørsmål" Teologisk etisk språk som spesielt og allment. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 14(2), 149-168

Sagberg, S. (2003a). Barns tro, "barnetro" og "voksentro". Om barns møte med konvensjoner for tro. I S. Sagberg & K. Steinsholt (red.), Barnet. Konstruksjoner av barn og barndom (s. 119-134). Oslo: Universitetsforlaget

Sagberg, S. (2003b). Children's Spiritual Rights. I A. Gunnestad (red.), Children's Rights in Early Childhood Education in Africa and Norway (s. 66-71). Trondheim: Queen Maud's College of Early Childhood Education

Sagberg, S. (2005). Wonder and the Question of Truth in Religious Education. Sewanee Theological Review, 48(4), 409-436

Sagberg, S. (2006b). Teachers' lives as wonder journeys. Ethical reflections on spirituality in education. I K. Tirri (red.), Nordic Perspectives on Religion, Spirituality and Identity. Yearbook 2006 of the Department of Practical Theology (s. 286-300). Helsinki: University of Helsinki, Department of Practical Theology

Sagberg, S. (2006c). Understanding Theology: Philosophical and ethical concerns about theology and religious education. I P. Schreiner, G. Pollard & S. Sagberg (red.), Religious Education and Christian Theologies. Some European Perspectives (s. 109-130). Münster: Waxmann Verlag. http://www.waxmann.com/buch1670

Sagberg, S. (2007). Barns åndelige myndighet. Prismet, 58(3), 131-142

Sagberg, S. (2008a). Children's Spirituality in a Norwegian Context. International Journal of Children's Spirituality, 13(4, November), 355-370

Sagberg, S. (2008b). Skjult eller synlig spiritualitet. I S. Sagberg (red.), Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn (s. 51-77). Oslo: IKO-forlaget

Sagberg, S. (2010a). Children's Faith - a Matter of Morality? I F. Schweitzer, A. Edelbrock & A. Biesinger (red.), Wieviele Götter sind im Himmel? Religiöse Differenzwahrnehmungen im Kindesalter. Münster: Waxmann.ISBN 978-3-8309-2391-6

Sagberg, S. (2010b). Kinder als spirituelle Subjekte und die Bedeutung von erzieherischen Umgebungen. I P. Freudenberger-Lötz, A. A. Bucher, G. Büttner & M. Schreiner (red.), "In der Mitte ist ein Kreuz" Kindertheologische Zugänge im Elementarbereich. Jahrbuch für Kindertheologie Band 9 (s. 28-44). Stuttgart: Calwer Verlag.ISBN 978-3-7668-4137-7

Sagberg, S. (2010c). Livsmestring, livstolkning og spiritualitet - Hva betyr valg av begrep for forståelsen av barns tro? Prismet, 61(4), 219-230.ISSN 0032-8847

Sagberg,S. (2010d). Norske danningsprosjekter og danning som education. I S. Rise (red.), Danningsperspektiver. Teologiske og filosofiske syn på danning i antikken og i moderne tid (s. 203-222). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.ISBN 978-82-519-2652-2

Sagberg, S. (2011a). Children as spiritual subjects and the significance of educational environments. I F. Kraft, H. Roose & G. Büttner (red.), Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe (s. 113-132). Rehburg-Loccum: Religionspädagogisches Institut Loccum.ISBN 978-3-936420-38-8

Sagberg, S. (2011b). "Grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon" - hvor grunnleggende er de? I V. Glaser, K. H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.), Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (s. 93-107). Oslo: Universitetsforlaget.978-82-15-01784-6

Sagberg, S. (2011c). Professional ethics and the significance of moral ontologies. I I. Kovalcikova & T. Matulayová (red.), Professional ethics as a part of professional competence of supporting professions (CD) (s. 87-92). Presov, Slovakia: University of Presov.978-80-555-0320-2

Sagberg, S. (2012a). Education and nurture revisited in the light of spirituality. I T. van der Zee & T. J. Lovat (red.), New Perspectives on Religious and Spiritual Education (s. 197-214). Münster / New York / München / Berlin: Waxmann

Sagberg, S. (2012b). Gir det mening å snakke om barns spirituelle utvikling? Psykologisk tidsskrift, 15(1), 69-73

Sagberg, S. (2012c). Hva er rett? Hva er sant? Hva er godt? I S. Sagberg (red.), Barn trenger håp (s. 41-47). Oslo: IKO-forlaget

Sagberg, S. (2012d). Livstolkning, undring og håp. I S. Sagberg (red.), Barn trenger håp (s. 9-14). Oslo: IKO-forlaget

Sagberg, S. (2012f). Rom og tid. I S. Sagberg (red.), Barn trenger håp (s. 15-22). Oslo: IKO-forlaget

Sagberg, S. (2012g). Ulike former for sannhet og kunnskap. I A. Ramsfjell & S. Sagberg (red.), Livstolkning og livsmestring (s. 44-56). Oslo: IKO-forlaget

Sagberg, S. (2013a). Barns spiritualitet som kraft til å mestre livet. Barns sårbarhet og styrke i møte med konflikter. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (red.), Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (s. 173-189). Oslo: Verbum.978-82-543-1265-0

Sagberg, S. (2013b). The Concept of 'Child' and the Search for Powerful Learning Environments. I H. Kuindersma (red.), Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children. Kassel: Kassel University Press.ISBN 978-3-86219-492-6

Sagberg, S. (2013c). Religious Education as Culture Education. Panorama, 25, 78-87

Sagberg, S. (2013d). Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk. Religionspedagogisk Tidsskrift(26), 4-6. ISSN 2000-4486

Sagberg, S., & Røen, I. (2011). Social practices of encountering death. A discussion of spiritual health in grief and the significance of worldview. International Journal of Children's Spirituality, 16(4), 347-360.ISSN 1364-436X

Sagberg, S. (2014a). Altruistic values in children's spirituality: a study of children’s responses to the terror attacks in Oslo and on Utøya July 22, 2011 and issues of education. Journal of Beliefs & Values, 35(2), 200-213.

Sagberg, S. (2014b). Vitenskapsteori for bachelorstudenter. I M. D. Bergsland & H. Jæger (red.), Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen (s. 25-50). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sagberg, S. (2015a). The Bloomsbury guide to pastoral care (book review). International Journal of Children's Spirituality, 20(1), 64-66. doi:10.1080/1364436X.2014.988003

Sagberg, S. (2015b). Book review: The Bloomsbury guide to pastoral care. International Journal of Children's Spirituality, 20(1), 64-66.

Sagberg, S. (2015d). Interreligious and intercultural competence in early childhood education: Norwegian perspectives. I F. Schweitzer & A. Biesinger (red.), Kulturell und religiös sensibel? Interreligiöse und Interkulturelle Kompetenz in der Ausbildung für den Elementarbereich (s. 125-142). Münster / New York: Waxmann.

Sagberg, S. (2015e). Pedagogisk credo som etisk utfordring. I Å. N. Akslen & O. O. Sæle (red.), Pedagogisk grunnlagstenkning og credo. Fra student til barnehagelærer (s. 194-211). Oslo: Universitetsforlaget.

Sagberg, S. (2015f). Taking a children's rights perspective on children's spirituality and on church work with children. I P. Freudenberger-Lötz & G. Büttner (red.), Children's Voices - theological, philosophical and spiritual perspectives (s. 10-26). Kassel: Kassel University Press.

Sagberg, S. (2016a). Theologie mit Kindern: Mahnungen und Ausblicke. I H. Roose & E. E. Schwarz (red.), "Da muss ich dann auch alles machen, was er sagt" Kindertheologie im Unterricht (s. 106-117). Jahrbuch für Kindertheologie 15. Stuttgart: Calwer Verlag. 978-3-7668-4407-1

Sagberg, S. (2016b). Undring: all lærings begynnelse - og mål? I M. Øksnes & E. Sundsdal (red.), Læring (s. 27-50). Barndom i barnehagen 2. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 978-822-02-47386-0

Sagberg, S. (2017a). Barnets spiritualitet. Et forsømt perspektiv i kirken? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 44(1), 69-83.  2446-0850

Sagberg, S. (2017b). Etikk i et ingenmannsland? I S. Sagberg (red.), Mot til å være lærer - med verdier som omdreiningspunkt. Bergen: Fagbokforlaget.

Sagberg, S. (2017c). Taking a children's rights perspective on children's spirituality. International Journal of Children's Spirituality, 22(1), 24-35.  1364-436X

Sagberg, S. (2018). Vermittlung der Guten Nachricht im Vorschulbereich. I: Schlag, T., Roose, H. og Büttner, G. (red.): "Was ist für dich der Sinn?" Kommunikation des Evangeliums mit Kindern und Jugendlichen. Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheologie, Calwer, 92-102.

Sagberg, S. (2020). Attitudes Towards Religion in Kindergartens - and Ethical Discussion. I: Aslan, E. (red.):Migration, Religion and Early Childhood Education. Springer VS, 51-72.