Gå til innholdet

Tora Korsvold

Professor
Seksjon for pedagogikk

Tora Korsvold er professor i førskolepedagogikk ved DMMH siden 2011.  Professor II ved Universitetet i Agder 2015-2018. Medlem av programstyret FINNUT, Norges forskningsråd 2016-.

Hun disputerte i 1997 på dr.art.- avhandlingen Profesjonalisert barndom. Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945-90 ved det historisk-filosofiske fakultet, NTNU Trondheim. Ved DMMH underviser hun innen masterstudiet i Barnehagekunnskap- barndom i et samfunn i endring. Hun veileder dessuten masterstudenter, og har vært medveileder av tre phd. -avhandlinger. Som tidligere forsker ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU har hun bred erfaring knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, med publiseringer på norsk, engelsk og tysk. Hennes forskningsinteresser og vitenskapelige publikasjoner omhandler temaer som barnehagepolitikk, barndom og barnehagens historie, barn og forbrukskultur, inkludering og mangfold.  Hun arbeider også med å studere barnehagelærerprofesjonens historie. Hennes vitenskapelige kompetanseområder og undervisningstemaer omfatter områder som vitenskapsteori, diskursanalyse, historisk og kvalitativ metode.

Tora Korsvold har i perioden 2011- 2015 vært medredaktør av Nordisk barnehageforskning, og var i perioden 2004-2011 medredaktør av det nordiske vitenskapelige tidsskriftet Barn Forskning om barn og barndom i Norden. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk innen barndom- og barnehageforskning, og nasjonalt og internasjonalt vært bruk som sakkyndig i komitéer og forskningsevaluering, bl.a. evaluering for det svenske vitenskapsrådet (Vetenskapsrådet).

Utdanning

1991-1997 Dr.art., Historie, NTNU, Trondheim
1979-1982 Cand.philol., Historie, Universitetet i Trondheim
1976-1978 Cand.mag., Universitet i Trondheim
1975 Ex.phil., Universitetet i Tromsø
1972-1974 Profesjonsutdanning- lærer 

Forskning og utvikling


Aktuelle forskningsprosjekter:

Tora Korsvold: Cultural Diversity: Researching Early Childhood Education and Care Settings. An Inter-disciplinary Project (2017- ).

Tora Korsvold: Perspektiver på barnehagelærerprofesjonens historie. Prosjektet delfinansieres av Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Utdanningsforbundet, DMMH 2013- 2017.


Et utvalg av tidligere forskningsprosjekter:
• Tora Korsvold: Barnehagens praksis i kulturell og historisk kontekst, med vekt på barn med særskilte behov. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2007- 2009.
• Tora Korsvold: Velferdsstatens småbarnspolitikk: Ved et veiskille? En historisk- komparativ studie av Norge, Sverige og Tyskland. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2003-2008.
• Tora Korsvold: Selling Childhoods and the History of Marketing to Children. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2006- 2009.
• Tora Korsvold: Barn, avvik og normalisering. Barn og unges oppvekst på 1950- og 1960-tallet. Prosjektet ble finansiert med støtte av det Det faglitterære fond, Forskningsstiftelsen SOR, og utført ved Pedagogisk institutt/NOSEB, NTNU 2001-2004.


Publikasjoner

Et utvalg av vitenskapelig publikasjoner:

Bøker:

Korsvold, Tora (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget.

 Korsvold, Tora (2015): Barn som moderne forbrukere. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2013): Scandinavian Early Childhood and Consumrer Culture. E-bok. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2011) (red.): Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. En sammenlignende studie av Norge, Sverige og Tyskland. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvold, Tora (2006): Barns verdi. En barndom som evneveik på 1950-tallet. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (2001): Sykehusfødselen tar form- en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (1998, 2005,2008): For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt.

For andre publikasjoner: Se cristin.