Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høgskolens historie

I 1912 ble hovedbygningen bygget som den første nordenfjeldske blindeskole i Norge.

I 1947 opprettet Menighetspleienes Landsforbund institusjonen Barnevernsinstituttet, som et menighetenes fellestiltak. Formålet var, og er fremdeles å gi førskole-/barnehagelærerutdanning på kristent grunnlag.

I 1954 skjenket HM Kong Haakon 7. et gavebrev til skolen. Gavebrevet bestod av Dronning Mauds Minnefond. Dette medførte at skolen kunne skaffe seg en egen eiendom (den gamle bispegården i Trondheim, Bispegt. 9 A) og en fikk også Dronning Mauds Stipendiefond. Samtidig ble navnet på skolen endret til Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne. Visse forpliktelser fulgte med Kongens gavebrev.

I 1960 ble Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne egen stiftelse.

I 1973 trådte Diakonissehuset i Oslo inn i Styret for høgskolen for å sikre at en kunne fortsette som egen stiftelse. Diakonissehuset garanterte for skolens driftsbudsjett. Skolen hadde på denne tiden fått stort behov for mer lokaler, etter i lang tid å ha basert seg på leide lokaler rundt i byen, i tillegg til bygningen i Bispegata.

I 1975 ble eiendommen Dalen kjøpt av Dronning Mauds Venner, og skolen flyttet hit i 1976, etter en større oppussing. Det ble dannet en egen Eiendomsstiftelse (Stiftelsen Dronning Mauds Minne) for å forvalte bygninger og eiendom. Selve høgskolen forble fortsatt en egen stiftelse med eget styre, og høgskolens stiftelse gikk inn med et betydelig beløp ved kjøpet av eiendommen.

1. juli, 1981 skiftet skolen navn til Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH). Høgskolen har egne statutter og eget styre. Styret har i dag 10 medlemmer med stemmerett, derav 2 representanter fra de ansatte og 2 studentrepresentanter.

Høgskolen har etter hvert en betydelig statsstøtte. I 1980-årene var statsstøtten blitt til 90 % dekning. Fra 1991 har høgskolen hatt det som sentrale myndigheter definerer som 100 % statsstøtte. Husleietilskudd kommer i tillegg. Dette skal godkjennes av departementet. Høgskolen er egen regnskapsfører, men regnskap sendes departementet og Riksrevisjonen for godkjenning. Fra 1994 går husleietilskuddet til dekning av lån og avdrag i forbindelse med realisering av nybygg og renovering.

1985 inngikk DMMH et samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om en mastergrad i førskolepedagogikk. Vi samarbeidet også om en mastergrad i spesialpedagogikk og en mastergrad i fag- og yrkesdidaktikk. I dag har høgskolen også samarbeid med NTNU om ansattes anledning til deltakelse i doktorgradsprogram. I flere år har DMMH hatt fagsamarbeid med Religionsvitenskapelig Institutt ved NTNU, og i de senere årene også med Institutt for kunst og medievitenskap.

I 1994 tok høgskolen i bruk et nybygg på ca 2.300 kvm. Samtidig gjennomgikk hovedbygningen en omfattende ombygging. Før nybygget kunne bli en realitet, overtok DMMH eiendommen Dalen fra eiendomsstiftelsen (SDMM). Denne stiftelsen opphørte i 1994. DMMH overtok hele eiendommen på 30,5 mål.

I 1997 feiret høgskolen 50-års jubileum

I 1998 sto et nytt bygg på ca. 1.000 kvm. ferdig.

I 1999 ble vi tildelt nasjonal knutepunktfunksjon i førskolepedagogikk. Det vil si at høgskolen skal være et nasjonalt ressurssenter for førskolepedagogikk.

Samme år startet vi Nettverk for førskolelærerutdanning og barnehageutvikling i det Sørlige Afrika.

Sommeren 2005 kjøpte DMMH Frøset Gård. Uteaktivitet og friluftsliv for barn er et uttrykt satsingsområdene for DMMH, og hovedaktiviteten på Frøset Gård består i undervisning av egne studenter.

I november 2005 fikk Høgskolen en pris fra Kunnskapsdepartementet fordi høgskolen både har satset og nyttet egne krefter i arbeide med å få flere menn i barnehageyrkene, og vi har lyktes som den første av høyskolene med over 20% mannlige førsteårsstudenter.

I 2007 feirer høgskolen 60-års jubileum. Jubileumsåret feires med fokus på barns tilhørighet.

Høsten 2008 ble DMMH akkreditert høgskole.

1. januar 2013 skiftet høgskolen navn til Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

1. januar 2014 skifter høgskolen adresse fra Thoning Owesens gate 18 til Thrond Nergaards vei 7.

17. februar 2015 erklærte Høgskolen det nye bygget Astrid Vatnes hus for åpnet. Bygget er på 4000 kvm og huser kontorer, grupperom, undervisningsrom samt en rekke spesialrom for de estetiske fagene. 

I 2016 tilbød Høgskolen sin første mastergrad på egen kjøl - master i barnehageledelse. 

I 2017 utvidet Høgskolen masterutdanningene med Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring, Master i barnekultur og kunstpedagogikk og Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Senere i 2017 markerte høgskolen sitt 70-års jubileum. 

I 2019 åpnet vi en helt ny bachelorutdanning i Kristiansund, Barnehagelærer med vekt på ledelse. 

2022, DMMH markerer sitt 75-årsjubileum gjennom hele året med bl.a. samlingsstund for barna på torget i Trondheim, vi arrangerer åpen dag på campus og vi har et jubileumsarrangement der bl.a. kronprins Haakon besøker DMMH.

DMMH er en av landets eldste utdanningsinstitusjoner innenfor sitt felt. Høyskolen nyter stor respekt for sitt faglige arbeid, som har lange og gode tradisjoner innenfor barnekultur, barndom og pedagogikk.