Facebook
Gå til innholdet
Lukk
kunst

11 Bare ei bjørk

Prosjektet «Bare ei bjørk?» var et av prosjektene i FEI sin førhistorie. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for Naturforvaltning, daværende FAD og DMMH v/rektor Ole Fredrik Lillemyr som administrativt ansvarlig og høgskolelektor Ellen Holst Buaas som faglig ansvarlig. 
Av Ellen Holst Buaas.

Initiativet til prosjektet kom fra Direktoratet fra Naturforvaltning, som en direkte konsekvens av Brundtland-rapporten «Vår felles framtid» som kom i 1987. 

Bare ei bjørk
I tilknytning til samarbeidsprosjektet «Bare ei Bjørk?» ble det utviklet bilde- og tekstmateriell som barnehagene kunne bruke som et utgangspunkt og en inspirasjon i sitt eget arbeid med prosjektet. Det var dessuten viktig at innhold og arbeidsmåter skulle være opplevelsesorientert og holdningsskapende.  Sentralt sto også tanken om å bli kjent med med én art i barnehagen sitt eget nærmiljø, for så å kunne overføre kunnskapen til andre arter.

Tre barnehager i Trondheim var aktivt med i en utviklingsfase av prosjektet der de blant annet testet ut dette materiellet. De tre barnehagene arbeidet med bjørka gjennom et helt år, og dokumentasjon fra dette arbeidet endte opp med lokale utstillinger i barnehagene og i barnehagene sitt nærmiljø. Prosjektet ble også presentert i ulike medier. En av barnehagene presenterte i tillegg prosjektet sitt på en internasjonal miljøutstilling i Bergen. I etterkant av en barnehageutstilling ved Trøndelag folkemuseum på Sverresborg i Trondheim ble det fra museets side laget en permanent utstilling med ulike gjenstander laget av bjørk.
  
Etter den første utprøvingsprøveperioden ble materiellet distribuert til barnehager i hele Norge. «Bare ei Bjørk?» ble møtt med entusiasme i barnehagene, og ble etterspurt også av mange skoler. Prosjektet vakte dessuten interesse i de øvrige nordiske land. Dette vitner om at arbeidet fikk stor virkning ute i praksisfeltet. 

St.meld. nr. 46 (1988-89) Miljø og utvikling omhandler Norges oppfølging av verdenskommisjonens rapport om miljø og utvikling. I denne meldingen tas det til orde for at barnehage og skole skal stå sentralt i en langsiktig nasjonal strategi for å skape kunnskap og bevissthet hos barn om spørsmål knyttet til miljø og utvikling. I sitt arbeid med nevnte spørsmål skulle barnehagene legge vekt på enkel og opplevelsesorientert undervisning om miljø. I stortingsmeldingen er «Bare ei bjørk» nevnt som et eksempel i denne sammenhengen.

I ettertid ble arbeidet i de tre barnehagene evaluert av undertegnede i en egen rapport. På oppfordring fra departementet, skrev jeg i 1994 min hovedfagsoppgave «Miljøvern i barnehagen - naturopplevelse som del av en miljøorientert pedagogikk» med inspirasjon fra prosjektet «Bare ei bjørk?». Arbeidet ble finansiert av departementet.
Jeg har også, med bakgrunn i dette arbeidet, bidratt med å inkludere natur og miljø i utdanningen av barnehagelærere på DMMH. Sentralt i dette arbeidet har vært vekten på barns opplevelser, lek og skapende utfoldelse i og med naturen. Jeg har også bidratt med kurs, artikler, bokkapitler og bøker knyttet til temaet.