Facebook
Gå til innholdet
Lukk
candiss

2 Hilsen fra redaksjonen

«FEI-avdelingen» ble valgt som navn for 25 år siden. FEI stod for Forskning, Etterutdanning og Informasjon. Senere ble navnet endret til «FEI Oppdragsenheten». 
Selv om navnet har endret seg, har det vært vesentlig å beholde de tre gjenkjennbare bokstavene F-E-I. Fra 2014 står I-en for innovasjon som blir mer framtredende og vektlagt i den videre virksomheten. Våren 2014 ble navnet endret til FEI Oppdragsenheten. Tanken er at bokstavene FEI skal være gjenkjennbare som DMMHs oppdragsenhet.
  
I 2008 ble Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Det innebærer at DMMH tilfredsstilte standarder og kriterier for akkreditering som pedagogisk høgskole. DMMHs primærvirksomhet er undervisning, forskning, utviklingsarbeid og formidling.

NOKUT skriver bl.a. i sin rapport når det gjelder FEI: «Komiteen er […] av den oppfatning at FEI sin virksomhet på en god måte støtter opp om og kan defineres som en viktig del av institusjonens virksomhet» (s. 12). 

Denne jubileumspublikasjonen gir et lite innblikk i FEI Oppdragsenheten sitt sammensatte virke gjennom 25 år. Det er svært mange av DMMHs ansatte, samt noen eksterne samarbeidspartnere, som over år har bidratt til å realisere oppdrag i regi av FEI. En del av disse har skrevet bidrag til denne publikasjonen. Redaksjonen vil rette en takk til alle bidragsytere.

Bidragene i publikasjonen representerer et utvalg av oppdrag gjennomført i FEI sin regi disse 25 åra. Artiklene innledes med en ingress. Ingressen står for redaktørens regning. Lenkene gir en samlet oversikt over kurs, konferanser, FoU-arbeid og lange veiledningsoppdrag over år.

Takk også til Astri Ramsfjell som har lest korrektur. 

Redaksjonen vil også rette en særlig takk til dem som til daglig har sitt arbeid ved FEI Oppdragsenheten, som foruten leder for FEI, Elin Alvestrand, er Torill Bøe, Anne-Lise Holmvik, Elin Traasdahl og Monica Larsen Donovan. 

Publikasjonen er nettbasert. Ansvarlig for redigering og publisering på nettet er Monica Larsen Donovan. Publiseringsformen innebærer at vi som lesere kan klikke på og lese enkeltelement i publikasjonen.

Redaksjonen har bestått av Ole Fredrik Lillemyr, Elin Alvestrand og Berit Groven (redaktør).

Vi slutter oss til gratulantene og ønsker FEI spennende og vitale år framover!