Facebook
Gå til innholdet
Lukk
Jubileumshilsen fra Rennebu Kommune ved:
-Marta Hage, styrer Innset og Vonheim barnehager
-Ruth Kvam Grøtte, styrer Voll barnehage
-Ester Huus, barnehagerådgiver Rennebu kommune
DMMH og FEI oppdragsenheten har vært en viktig samarbeidspartner for Rennebu Kommune i arbeidet med å utvikle gode barnehager.

Vi har blant annet vært så heldige at vi har fått være med på utviklings- og forskningsprosjektet Den norske barnehagekvaliteten (2001-2004) og pilotprosjektet Barnehagen som lærings- og danningsarena; begge prosjektene også i samarbeid med Fylkesmannen.

Vi har kjøpt tjenester fra FEI på kommunale kurs og kursrekker i arbeid med ulike satsinger, og dette er noe vi har hatt stor nytte av. Personalet i barnehagene har også deltatt på ulike kurs og ulike former for videreutdanning i regi av DMMH.
 
FEI sin rolle som faginstans, drivkraft, motivator og veileder i arbeidet med kompetanseutvikling har vært viktig for oss; en å gå sammen med i prosesser der veien blir til mens vi går den.

Prosessuelt arbeid med tid til refleksjon og fokus på barnet har karakterisert samarbeidet. Verktøyet praksisfortelling som grunnlag for refleksjon, egenvurdering og veiledning har vært et viktig element. Barnehagene har blitt stilt de gode spørsmålene til egenrefleksjon, og dette har ført til en bevisstgjøring og økt kompetanse på mange områder; ikke minst ved å sette ord på den tause kunnskapen, ta det enkelte barns perspektiv og være kritisk til egen praksis. 
Praksisfortellinger brukes fortsatt aktivt; de er barnehagens gull, som en pedagogisk leder nylig uttalte.

Gjennom samarbeidet med FEI om utviklingsprosjekter har flere i barnehagene våre fått delta med presentasjoner og erfaringsdeling på fagdager og kurs, samt skriftlige bidrag i prosjektrapporter. Å være med i et utviklingsprosjekt er et faglig løft, og personalet opplever at barnehagens status blir hevet gjennom et slikt arbeid. Dette har skapt reflekterte praktikere, og en stolthet over å jobbe i barnehage. 

Samarbeidet med FEI har vært av stor betydning for hvordan vi tenker kompetanseheving og hvordan vi gjennomfører kompetansehevingstiltak. Langsiktig tenkning, prosessuelt arbeid med involvering av hele personalet, faglig oppdatering og barnet i sentrum er viktige stikkord her. 

DMMH og FEI oppdragsenheten har vært til stor nytte og glede for barnehagesektoren i Rennebu Kommune. Møtene med dyktige fagpersoner og prosjektledere med faglig tyngde og personlig raushet har betydd mye for oss. 

Samarbeidet har gitt oss kunnskap om at vi hele tiden er i kontinuerlige læreprosesser i barnehagen. Vi er hele tiden underveis!

Rennebu kommune ønsker FEI hjertelig til lykke med 25- årsjubileet!