Facebook
Gå til innholdet
Lukk
anne2

3 Historikk om FEI

Noe av det første Ole Fredrik Lillemyr tok fatt på da han ble rektor ved DMMH i 1988, var å utrede mulighetene for å etablere en oppdragsenhet ved DMMH. 
Av Ole Fredrik Lillemyr.

Lillemyr var rektor ved DMMH i periodene 1988-1997 og faglig leder for FEI fra 1997 og fram til ca 2004. Han bidro også senere sterkt til videre utvikling av FEI. Han er tidligere førsteamanuensis, dosent og professor i pedagogikk ved DMMH og nyslått pensjonist i FEI sitt jubileumsår.

Historikk om FEI 


Bakgrunn
Ideen om det som ble en FEI-avdeling, fikk undertegnede en gang midt på 80-tallet, da jeg foreslo for Lærerråd ved DMMH å opprette en egen FEI-avdeling ved høgskolen. Dette forslaget fikk ikke tilstrekkelig tilslutning, ei heller tilslutning fra høgskolens leder. Men det var allerede flere år før FEI startet, opprettet stilling som etterutdanningsleder ved DMMH. 

Som rektor ved høgskolen fra 1988 fikk jeg gjennom deltakelse i departementets program for ledere ved pedagogiske høgskoler, god kjennskap til også andre høgskoler. Jeg hadde således allerede brakt i erfaring at en annen høgskole nylig hadde etablert det de kalte en FEI-avdeling, nemlig ved Den pedagogiske høgskolen i Stavanger.

Som fersk tilsatt rektor reiste jeg høsten 1988 på studietur til Stavanger, og fikk med meg derfra en rekke gode ideer til hvordan en kunne sette i system ulike typer oppdrag, finansiert gjennom eksterne midler, men med støtte av interne midler. Det var til dels snakk om å sette i system virksomhet som allerede var kommet godt i gang her ved høgskolen.

Vi hadde på det tidspunkt allerede startet en egen publikasjonsserie, vi hadde en halv stilling som EU-leder (etterutdanningsleder), flere større prosjektoppdrag for departementene var også kommet i gang, og vi var blitt tildelt midler og koordineringsansvar for Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen i vårt fylke gjennom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

Før opprettingen av FEI var det nødvendig med et betydelig utredningsarbeid. Derfor ble det i 1989 nedsatt en FEI-komite bestående av øvingslærer Brit R. Skrove, høgskolelektor Geir Hyrve (koordinator for LUA-midler), etterutdanningsleder høgskolelektor Lars Viggo Berntsen, administrasjonssjef Klaus Andersen, senere professor Frode Søbstad og rektor Ole Fredrik Lillemyr (med høgskoleinspektør Torbjørn Holmås som vara). 

Komiteen kom med sin innstilling våren 1989, og Styret for DMMH vedtok den 7. desember i 1989 å opprette ei FEI-avdeling ved høgskolen fra 1. august 1990. Det var mange ambisjoner for FEI i starten, ikke alt ble realisert. Men en god del av ideene fra den gangen lever faktisk videre i dagens FEI Oppdragsenheten, selv om det hele tiden har gjort seg gjeldende utviklingstrekk i pakt med endringer i forhold til behov/etterspørsel og prioriteringer ved høgskolen.

Ved oppstarten hadde høgskolen v/rektor skaffet eksterne midler til et 3-årig stipendprosjekt (Yrkesrollene i barnehagen) og til et 1 ½ årig prosjekt Natur og miljø i barnehagen («Bare ei bjørk»). I tillegg var høgskolen i samarbeid med fylkesmannen i Sør-Trøndelag tildelt forvaltningen av såkalte LUA – midler (Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen). Vi hadde også en halv stilling som EU-leder, og bl.a. midler til kursvirksomhet og til EU-ressurser, og en hadde ansvaret for driften av DMMHs publikasjonsserie.) Dessuten disponerte FEI den såkalte vaktmesterboligen med 8 kontorer og tilhørende PC-er. Dette var, ifølge notat fra administrasjonssjef Klaus Andersen, situasjonen ved oppstart høsten 1990. 

I den første tida var følgende områder prioritert: FOU knyttet til praksisfeltet, fokus mot førskolelærerutdanningen, og barnekultur/estetiske fag. De prioriterte områder ble etter hvert videreutviklet og justert i forhold til myndighetene og høgskolens satsninger, bl.a. ble etter hvert det flerkulturelle området prioritert.