Facebook
Gå til innholdet
Lukk
bok

5 Ouverture: Prosjekt Sekskanten. Et utviklingsarbeid ved Sekskanten barnehage 1987 - 1988.

Denne presentasjonen er bygd på Anne Huitfeldts hovedfagsoppgave i førskolepedagogikk: «FoU – en forandringsprosess. En analyse av et utviklingsarbeid i en barnehage.» Trondheim: DMMH og Universitetet i Trondheim, den allmennvitenskapelige høgskolen. 
Av Anne Huitfeldt og Berit Groven.

Anne Huitfeldt hadde stilling som praksisveileder ved DMMH i perioden 89-91 og var leder for øvingsundervisningen fra 1991 til 2002.

En ouverture - Prosjekt Sekskanten 

En ouverture er ei åpning, en inngang, vanligvis til et musikkverk. I forbindelse med markering av FEI sitt 25-årsjubileum representerer ouverturen ei åpning i form av et prosjekt som ble realisert før FEI Oppdragsenheten ble opprettet, men som bidro og inspirerte til etablering.
 
Gjennom 1980-tallet kom flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger som understreket betydningen av innovasjon og FoU. Samtidig var det også slik at enkeltpersoners initiativ, motivasjon og engasjement var utløsende for nettopp dette utviklingsarbeidet i Sekskanten barnehage. 

Tre faktorer inngikk som vesentlige for denne barnehagen med hensyn til å sette i gang et utviklingsarbeid. For det første ble det erkjent et behov for forandring og nytenkning. For det andre fantes det fagpersoner i systemet som var villige til å sette nye tanker og ideer ut i livet. For det tredje fantes det en organisatorisk tilrettelegging av forandringer på flere plan i organisasjonen. Styrer hadde en sentral rolle og sto for den praktiske gjennomføringen, administrerte midlene i prosjektet og sørget bl.a. for vikarer for prosjektdeltakerne, noe som muliggjorde at prosjektdeltakerne kunne konsentrere seg om delprosjektenes innhold. 

Sekskanten barnehage ved førskolelærer Liv Furre tok initiativ til samarbeid med DMMH, og det ble etter hvert utviklet planer for etterutdanning for hele personalet og et FoU-arbeid som ble realisert i tre av barnehagens sju avdelinger, der etterutdanning og prosjekt inngikk som integrerte deler. Fokus for prosjektet var førskolebarns selvoppfatning og sosialisering i forhold til barnehagen som oppvekstmiljø for de yngste barna (0-3 år). Det ble utviklet separate problemstillinger for de tre delprosjektene.
De ansvarlige for delprosjektene dannet etter hvert sine egne uformelle planleggingsgrupper. Disse gruppene ga verdifulle samarbeidsrelasjoner som gagnet den videre framdriften av prosjektet. 

Veiledere og forelesere i etterutdanningssekvensene var Ole Fredrik Lillemyr, daværende høgskolelektor ved DMMH, og høgskolelektor/sosiolog Geir Hyrve, tidligere ansatt ved DMMH, begge med omfattende kunnskap om prosjektets tema og utviklingsarbeid. Veiledning ble gitt forløpende i hele prosjektperioden etter deltakernes ønsker og behov. 
Flere former for datainnsamling ble anvendt i Anne Huitfeldts hovedfagsoppgave, spørreskjema, intervju, løpende protokoll og loggbok. Prosjektdeltakerne ble bl.a. intervjuet to ganger av Anne Huitfeldt med et halvt års mellomrom. Prosjektdeltakernes vurdering av prosjektet sammenfattes slik:

Med hensyn til hva de legger i et vellykket utviklingsarbeid fikk jeg svar som sammenfalt på flere punkt. Det var viktig å understreke at målene i seg selv ikke var sentrale og avgjørende, men selve samarbeidet prosjetdeltagerne imellom og fordypning i et teoretisk og faglig materiale var vesentlig. Dette mente de hadde bidradd til en faglig utvikling og en økt forståelse for barns utvikling. De hadde vært igjennom en spennende faglig og personlig prosess (Huitfeldt, 1991, s. 175). 

Prosjektet ved Sekskanten barnehage genererte flere rapporter:
Liv Furre, Geir Hyrve, Ole Fredrik Lillemyr og Toril Strand: Utviklingsarbeid og etterutdanning i barnehagen. Trondheim: RIT, barnehagenes publikasjonsserie nr. 1 1989. 
Liv Furre: Hvordan få informasjon om 2-åringenes selvoppfatning? Finnes det en metode? Trondheim RIT, barnehagenes publikasjonsserie nr. 21 1989.
Hilde Merete Amundsen: Hvordan støtte og stimulere 3- og 4-åringenes selvoppfatning i barnehagen? Trondheim: RIT, barnehagenes publikasjonsserie nr. 3 1989.
Bodil Mørland: Fysisk/motorisk og sosial selvoppfatning hos et barn med fysisk funksjonshemming. Et styrkingstiltak i en heldagsbarnehage. Trondheim: RIT, barnehagenes publikasjonsserie nr. 4 1989.
Ole Fredrik Lillemyr og Geir Hyrve: Selvoppfatning og sosialisering – barnehagen som oppvekstmiljø. Trondheim: DMMHs publikasjonsserie nr. 1 1988.