Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitetssikringsorganet

Kvalitetssikringsorganet forkortes KSO.

Kvalitets- og kjerneindikatorer

Sammensetning av KSO

Rektor er KSO-leder.
Leder for studieadministrasjonen, prorektor for barnehagelærerutdanning og prorektor for masterutdanning er faste medlemmer av KSO.

Rektor oppnevner to medlemmer fra det vitenskapelige personalet.

Studentparlamentet oppnevner en representant og en vararepresentant for studentene.
Oppnevning av KSO-medlemmer gjelder for 3 år (studieår), med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for 1 år om gangen.

Sekretariat (KSS)

Saker til KSO forberedes av et sekretariat (KSS). Sekretariatet består, i tillegg til sekretariatsleder av tre ansatte. Sammensetningen av sekretariatet må være slik at alle sider, både faglige og administrative, av sekretariatets oppgaver kan ivaretas. Alle sekretariatsmedlemmene har status som medlemmer i KSO.

Mandat for KSO

KSO har status som rådgivende organ. KSO sin hovedoppgave er å påse at DMMH til enhver tid har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem, inklusive dokumentasjon, som sikrer det kontinuerlige arbeidet med studiekvalitet.

Rektor fatter de formelle beslutningene om kvalitetssikringssystemet, iverksetting av prosedyrer/retningslinjer, vurderinger og tiltak i de sakene hvor vedtak ikke må fattes av høyskolestyret. 

KSO skal jevnlig vurdere/evaluere sitt mandat og foreslå eventuelle endringer.

KSO

 • vurderer kontinuerlig behovet for utvikling og forbedring av kvalitetssikringssystemet.
 • kontrollerer om kvalitetssikringssystemets prosedyrebeskrivelser/retningslinjer blir fulgt, og gir på denne bakgrunn råd om endringer hvis prosedyrebeskrivelsene / retningslinjene viser seg å være uhensiktsmessige i praksis.
 • utarbeider en årlig plan for større undersøkelser / vurderinger, herunder sykliske vurderinger, i forkant av hvert studieår.
 • utarbeider forslag til tiltak ut fra vurderingsrapporter.
 • vurderer om sykliske vurderinger skal fortsette, eventuelt endres på.
 • kan initiere vurderinger av studiekvalitet utenom årshjulet og rulleringsplanen.
 • kan pålegge at det avsettes tid for å gjennomføre undersøkelser (innsamling av rådata), for eksempel ved at det avsettes på en klasses timeplan at det skal samles inn informasjon.
 • påser at de samme grupper ikke for ofte utsettes for undersøkelser, og at undersøkelser planlegges i god tid før undersøkelsen skal finne sted, og i god dialog med ansvarspersoner for de gruppene som skal avgi informasjon.
 • bør konsultere emneansvarlige under utarbeidelsen av undersøkelser.
 • sørger for at det tas hensyn til at det også gjennomføres eksterne spørreundersøkelser rettet mot utvalg av studenter. Det må tas hensyn til både type spørsmål og målgrupper for slike undersøkelser.
 • påser at arkivet blir brukt slik at KSOs virksomhet blir dokumentert.
 • holder kvalitetssikringssystemets øvrige dokumentasjon ajour.
 • utformer en årlig rapport om kvalitetssikringsarbeidet ved DMMH. Kvalitetsrapporten skal inngå i grunnlaget for det årlige budsjettarbeidet. Rapporten skal følge studieåret.