Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitets- og kjerneindikatorer

Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator er en faktor som sannsynliggjør kvalitet.

Kvalitetssystemet skal anvende noen indikatorer som vi mener sannsynliggjør kvalitet i særlig grad. De må være målbare, men ikke nødvendigvis i kvantitativ forstand. Til en viss grad kan man si at karakterer som gis til eksamener som skal sjekke læringsutbytte, er målbare indikatorer på kvalitet. Men i en yrkesutdanning som har barn som arbeidsfelt, vil det være evner, egenskaper, ferdigheter, holdninger, kunnskaper og innsikt som er viktige for yrkesutøvelse som ikke er målbare i kvantitativ forstand. Høyskolen må imidlertid ha fokus på det vi gjør for å fremme disse egenskapene hos studentene.

Kvalitetssystemets oppgave er tredelt:

    1. Beskrive noen viktige kvalitetsindikatorer
    2. Beskrive hvordan disse kan undersøkes
    3. Gjennomføre slike undersøkelser etter en nærmere plan

Kjerneindikatorer

  1. Studieplanene og emneplaner/emnebeskrivelser (nedenfor kalt «studieplanene») oppdateres årlig på grunnlag av ny kunnskap og erfaringer.
  2. Profesjonsinnretningen på studiet sikres gjennom en praksisnær undervisning, integrering av teori og praksis i studiet og systematisk samarbeid mellom høgskolen og praksisbarnehagene.
  3. Undervisningspersonalet og praksislærere utvikler sin kompetanse gjennom erfaring, etter- og videreutdanning og FoU-arbeid
  4. Studentenes egeninnsats står i forhold til det studiene og den framtidige profesjonsrollen krever.
  5. Læringsmiljøet er optimalisert for både studenter og lærere, innenfor de totale rammene som utdanningen er gitt.


Indikatorer og tilhørende undersøkelser. (Pdf). 
De uthevede ordene angir hvordan indikatorene kan henvises til i kortform.