Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Sekretariat KSS

Ansvarsfordeling i sekretariatet (KSS)

Medlemmer i sekretariatet studieåret 2021/2022:
Per-Arvid Wold (leder KSS), Cathrine Thomassen, Mona Halsaunet Frønes, Maria Sødal Haugen

Ansvarsområder: 

Sekretariatsleder:

 • Leder sekretariatsmøtene
 •  Pådriveransvar for kvalitetssikringsarbeidet
 • Ansvar for at årshjulet lages og følges
 • Samarbeider med administrativ saksbehandler om utformingen av SurveyXact-undersøkelsene
 • Ivaretar kontakten med respondentgruppene (studentene) når det gjelder spørsmål på overordnet nivå
 • Bearbeider/analyserer rådata sammen med faglig saksbehandler
 • Overordnet ansvar for arkivering av resultater og rapporter
 • Bidrar til å skrive årsrapporten om studiekvalitet
 • Innkaller til sekretariatsmøtene
 • Referent i KSO-møtene. Sørger for godkjenning og arkivering (Arkivansvarlig ved DMMH publiserer KSO-referatene på intranettet.
 • Gir respons til avsender om at spontant innspill er mottatt og om videre saksgang, som kan innebære kun sekretariatsbehandling men også behandling i KSO og/eller henvendelser til andre ved DMMH. Ved "enkle" innspill/spørsmål kan det avgis endelig svar med en gang. Sørger for en arkivering av de spontane innspillene og svarene. Ved eventuelt langtidsfravær overtar faglig saksbehandler oppgaven

Saksbehandler/utreder med vekt på administrasjon: 

 • Publisering på intranett/internett (Mest mulig skal over fra intranett til internett)
 • Det tekniske knyttet til utforming og gjennomføring av undersøkelsene (SurveyXact-undersøkelsene). Kan også bistå i den substansielle utformingen.
 • Ivaretar kontakten med respondent-gruppene i forbindelse med igangsetting av undersøkelser
 • Statistisk presentasjon av rådata og innlegging/registrering/arkivering av disse (SurveyXact-undersøkelsene) på KSO sine sider på J, og gir beskjed om at dette er gjort til sekretariatsleder.


Saksbehandler/utreder med vekt på faglig virksomhet:

 • Bearbeider / analyserer rådata sammen med sekretariatsleder
 • Samarbeider med sekretariatsleder om utforming av nye undersøkelser
 • Skriver kvalitetsrapporten (årsrapporten fra KSO)
 • Vikar for sekretariatsleder når det gjelder å svare på og behandle spontane innspill. (Se ovenfor)


KSO-leder: 

 • Sekretær for sekretariatet
 • Overordnet ansvar for den årlige kvalitetsrapporten på høsten. (Informasjonsenheten publiserer den årlige KSO-rapporten etter at styret har behandlet rapporten)
 • Innkaller til og leder KSO-møtene
 
Fastsatt i KS-sekretariatsmøte 18.1.2016.
Oppdatert i KS-møtet 11. mars 2019, og etter innspill 12. mars 2019. Siste gang oppdatert i KSS-møte 11. juni 2019. Noen redaksjonelle endringer 12. september 2019.