Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Emneundersøkelser

Studieplanrevisjon er en vurdering av en studieplan for et emne eller et helt studieprogram.
Emneundersøkelsen skal bidra til evaluering av undervisningen i et emne i forhold til kjerneindikatorer:

1. Studieplanene og emneplanene/emnebeskrivelsene oppdateres årlig på grunnlag av ny kunnskap og erfaringer.
2. Profesjonsinnretningen på studiet sikres gjennom en praksisnær undervisning, integrering av teori og praksis i studiet og systematisk samarbeid mellom høgskolen og praksisbarnehagene.
3. Undervisningspersonalet og praksislærere utvikler sin kompetanse gjennom erfaring, etter- og videreutdanning og FoU-arbeid
4. Studentenes egeninnsats står i forhold til det studiene og den framtidige profesjonsrollen krever.
5. Læringsmiljøet er optimalisert for både studenter og lærere, innenfor de totale rammene som utdanningen er gitt.

Undersøkelsen gjøres ikke for alle klasser i alle emner hvert år, men følger en rulleringsplan.  Undersøkelser av videreutdanninger og masterutdanninger trenger ikke å følge en rulleringsplan. Emnene som skal undersøkes, kan velges ut ved starten av hvert studieår. Undersøkelsen gjøres på emnenivå. (Et kunnskapsområde er et emne i BLU.) KSO administrerer undersøkelsen. 

KSS bestemmer i samråd med de aktuelle emneansvarlige om undersøkelsen skal gjennomføres som en spørreskjemaundersøkelse med spørsmål som KSO og emneansvarlige utarbeider for hvert enkelt emne/kunnskapsområde. Alternativt kan det brukes en dialogmodell der studentene gjør sin evaluering som en samtale i klassen. I begge tilfeller gjennomføres evalueringen i løpet av en timeplanfestet time.

Spørsmålene eller samtalen bør ha fokus på læringsutbyttet og profesjonsfaglig relevans.

Noen mulige innfallsvinkler:

  • Hvordan læringsprosessene har vært, hva som har fungert i forhold til å oppnå læringsutbytte og hva som kan gjøres bedre i så måte?
  • Studentenes bidrag og ansvar i å lykkes med dette?
  • Lærernes bidrag og ansvar i å lykkes med dette?
  • Valg av konkrete emner og tema i forhold til fokusområdet
  • Arbeidsoppgaver
  • Sammenhengen mellom praksis og den øvrige undervisningen


KS-sekretariatet oppsummerer rådata i en oppsummeringsrapport. I rapporten oppsummeres svarene og hovedtrekkene listes opp. KS-sekretariatet gjør en vurdering og foreslår tiltak i rapporten. KSO behandler rapporten for endelig vedtak. 

Rapporten arkiveres på J:\KSO\Databasen\rapportarkivet\ og i Public 360. Tiltakene definerer ansvar for oppfølging. Rapporten oversendes disse. Ved behov gjennomføres muntlige samtaler mellom ansvarlige, berørte og KS-sekretariatet.