Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Studieplanrevisjon

Studieplanrevisjon er en vurdering av en studieplan for et emne eller et helt studieprogram.

Hensikten med revisjonen er å optimalisere studieplanen både med tanke på at studentene skal oppnå det læringsutbytte som studieplanen foreskriver, og om læringsutbyttene er relevante i forhold til hva det aktuelle programmet eller emnet skal føre fram til.

Revisjonen utføres av emneansvarlig for emnet i samarbeid med studieprogramleder for det aktuelle studieprogram dersom slik finnes. Jamfør mandatet for studieprogramledermøtet i ANOP, (arbeids- og ansvarsfordeling i operativ drift av DMMHs utdanninger),  og i Retningslinjer for interne råd og utvalg ved DMMH.

Emneansvarlig og studieprogramleder tar stilling til:
1. Skal det foretas en revisjon eller endring av studieplanen?
2. I tilfelle det svares "ja", hvilke endringer foreslås og med hvilke(n) begrunnelse?

Materiale for revisjonen:

  • Innkommet materiale fra emneundersøkelser
  • Innkommet materiale fra undervisningsrapporter eller rapporter fra studieprogramledere
  • Innkommet materiale fra praksisundersøkelser
  • Annet innkommet materiale

    Relevante dokumenter som må tas med i betraktning:
  • Retningslinjer for studie- og emneplanarbeidet ved DMMH
  • Arbeids- og ansvarsfordeling i operativ drift av DMMHs utdanninger. (ANOP)
  • Retningslinjer for interne råd og utvalg ved DMMH


Disse dokumentene er til internt bruk og er tilgjengelig for ansatte på høyskolens intranett.

Endring og justering av studieplanen avklares og godkjennes av prorektor. Deretter varsles Studieadministrasjonen om at endring/justering igangsettes. Det skjer innen den fristen som er angitt i Retningslinjer for studie- og emneplanarbeidet ved DMMH. Dersom endringen krever økte ressurser, må det avklares med Rektor før endring igangsettes.