Gå til innholdet

Kvalitetssystem

DMMHs kvalitetssikringssystem er et arbeidsredskap høgskolen har for å utvikle og sikre kvaliteten på utdanningene våre. Systemet er samtidig noe høgskolen gjennom lov og forskrifter er pålagt av myndighetene å ha, og myndighetene gir dermed rammer for hvordan kvalitetssystemet skal være.  
Studentene og de ansatte skal kjenne og bruke kvalitetssikringssystemet. Det er et mål at systemet skal oppleves som et nyttig verktøy. Bruk av systemet innebærer at det iverksettes en del undersøkelser der studenter, ansatte og andre bes om informasjon som er relevant og nødvendig for at vi skal kunne vurdere kvaliteten på virksomheten ved høgskolen og dermed sette i verk de riktige tiltakene. 
Oppdatert