Gå til innholdet

Kvalitetssystem

DMMHs kvalitetssikringssystem er et arbeidsredskap høgskolen har for å utvikle og sikre kvaliteten på utdanningene våre. Systemet er samtidig noe høgskolen gjennom lov og forskrifter er pålagt av myndighetene å ha, og myndighetene gir dermed rammer for hvordan kvalitetssystemet skal være. 
Studentene og de ansatte skal kjenne og bruke kvalitetssikringssystemet. Det er et mål at systemet skal oppleves som et nyttig verktøy. Bruk av systemet innebærer at det iverksettes en del undersøkelser der studenter, ansatte og andre bes om informasjon som er relevant og nødvendig for at vi skal kunne vurdere kvaliteten på virksomheten ved høgskolen og dermed sette i verk de riktige tiltakene.

Årshjul og årsrapport

Det utarbeides hvert år et årshjul for Kvalitetssikringsorganet (KSO) ved høgskolen. Dette organet utarbeider hvert år en årsrapport (pdf.)for kvalitetsarbeidet.

KS-Undersøkelser i BLU

Det utføres hvert år sykliske undersøkelser rettet mot barnehagelærerstudentene. Det er satt opp en rulleringsplan for hvordan disse undersøkelsene gjennomføres.

Melding om interne forhold

Kontaktskjema for å melde om interne forhold ved DMMH.

Meritteringsordning

I brev frå KD 23. juni 2017 om Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning- blir alle institusjonar i UH-sektoren bedt om å innføre eit lokalt tilpassa meritteringssystem for utdanningsfaglig kompetanse, seinast våren 2019. DMMHs meritteringsordning ble vedtatt av høyskolestyret 24. april 2018.