Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Instituttledere, 3 stillinger

DMMH har 3 ledige stillinger som instituttledere, 100 % stilling. Søknadsfrist: 6. mars 2023.

Søk stilling som instituttleder

Generelt om stillingene

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning har som visjon å ligge i front når det gjelder kompetanse og engasjement til barns beste og vi søker tre instituttledere som deler vår visjon og ambisjoner.

Barnehagens rolle og innhold har endret seg betydelig over år og behovet for ny forskningsbasert og praksisnær kunnskap og høyt kompetente ansatte i barnehager og tilstøtende aktører i barnehagefeltet har økt i takt med endringene. Dette har ført til at høyskolen som en av de fremste i landet innen barnehagelærerutdanning og forskning og utvikling innen feltet har vokst betydelig. For å møte dagens behov og ruste oss for videre vekst og utvikling styrkes ledelsen ved høyskolen. DMMH søker dermed ledere til våre nyopprettede institutter.
Våre tre institutter dekker til sammen de 10 fagdisiplinene som inngår i barnehagelærerutdanningen, drama, musikk, kunst og håndverk, norsk, RLE, matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag og pedagogikk. Instituttlederne må ha sin fagprofil innen en av disse. Alle institutt bidrar til den tverrfaglige barnehagelærerutdanningen på bachelor og masternivå, etter- og videreutdanning, samt forskning, utvikling og formidling av relevans for barnehagefeltet. DMMH har også som mål å etablere et barnehagefaglig PhD-program på sikt. Vi søker deg som kan være en motiverende og inkluderende leder og som ønsker å utvikle instituttet videre i tråd med høyskolens strategi og ambisjoner sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets øverste leder. Instituttleder har personalansvar for vitenskapelige tilsatte knyttet til instituttet, om lag 40-55 personer. Du rapporterer til rektor og inngår i rektors ledergruppe. Stillingen er et åremål og med mulighet for tre perioder på 4 år (maks 12 år sammenhengende). Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • Drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med DMMHs strategi
 • Representere og posisjonere DMMH og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Delta i DMMHs strategiske arbeid og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
  fremme en lærende organisasjon og positiv organisasjonskultur for et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • Skape en likestilt, inkluderende og mangfoldig høgskole
 • Ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av primærvirksomheten og høyskolen

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • Personalansvar for instituttets ansatte
 • Representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • Utøve ledelse i tråd med DMMH sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • Utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning, forskning, innovasjon og formidling
 • Sørge for at instituttet drives effektivt og i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra DMMH, herunder ressursforvaltning og resultatstyring

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av høgskolens fagområder. Kravet om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med omfattende og særlig relevant realkompetanse for stillingen
 • Høy motivasjon for ledelse i akademia
 • Erfaring fra faglig ledelse fortrinnsvis fra høyskole, universitet, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring fra undervisning og forskning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med strategisk arbeid
 • Erfaring med resultatansvar og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • Erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjon- og organisasjonskultur
 • Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings-, inkludering- og mangfoldarbeid
 • Erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper med en motiverende og inkluderende lederstil
 • Være en god lagspiller i et tverrfaglig lederteam med mange interessenter
 • Gode strategiske evner
 • Være en tydelig og samlende leder, med evne til å løse utordringer på en åpen og ærlig måte, samt evne å prioritere, gjennomføre og ta beslutninger

Vi tilbyr

 • En spennende og svært samfunnsnyttig jobb i en organisasjon som er i vekst og som har et omforent felles mål - å bidra til en god barndom
 • Mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanningene og kunnskapsplattformen for barnehagefeltet og fremtidens barnehager
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et inspirerende og kreativt fagmiljø
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Rett til annen passende stilling etter endt åremål ut ifra stillingsinnehavers kompetanse og høgskolens behov
 • Opparbeiding av tid til faglig oppdatering etter endt åremål ved overgang til annen intern stilling
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Lønn og arbeidsvilkår er i store trekk de samme som i Staten, men reguleres formelt av avtaler inngått mellom Virke og hovedorganisasjonene.

Lønn vil bli vurdert med bakgrunn i de oppgaver og ansvar som instituttleder har, søkers kompetanse og erfaring.

Søknadsfrist og søknad

Frist for å sende søknad er 6. mars 2023.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for generelle kvalifikasjoner, men spesielt utdanning og erfaring relevant for ledelse
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste over 3 referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju. DMMH har et ønske om å ha de nye instituttlederne i arbeid ved høyskolen fra 1. august 2023.

Spørsmål kan rettes til
Rektor Else Berit Skagen
Tlf. 992 45 975

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. I tillegg til campus Dalen i Trondheim har høyskolen en campus i Kristiansund hvor vi tilbyr bachelor i barnehagelærer med vekt på ledelse (deltid). Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi bidrar betydelig i de regionale kompetansehevende tiltakene for barnehagene.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet. Gjennom utveksling, nettverk, forsking og utvikling og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler.

Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.