Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag

DMMH utlyser inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag. Tiltredelse 1. august 2022
Søk stillingene i samfunnsfagsksjonen her:
Søknadsfrist er 1. mars 2022.

Spørsmål om stillingen rettes til:


Stillingene har undervisningsoppgaver og veiledning knyttet til to kunnskapsområder og i flere fordypninger i grunnutdanningen. Samfunnsfag er et profilfag på profil for flerkulturell forståelse, og en sentral plass i Styrerutdanningen og master i barnehageledelse.

Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage.

Stillingene vil være delt mellom undervisningsoppgaver, forskning og utvikling og oppdragsvirksomhet i varierende grad. Høgskolen har et utstrakt etter- og videre-utdanningsportefølje og noen av arbeidsoppgavene i stillingen vil knyttes til etter- og videreutdanning. Det vil innebære at den som blir tilsatt vil måtte reise utenfor Trondheim i deler av stillingen. 

I samfunnsfag inngår temaene:

 • Ledelse og barnehagen som organisasjon
 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Demokrati og barns rettigheter
 • Barnehagen i velferdsstaten
 • Globalisering og mangfold
 • Barns ulike oppvekstmiljø
 • Tverretatlig samarbeid


Ekskursjoner og samarbeid med instanser i lokalsamfunnet inngår som en del av undervisningen. 

Søkere må ha følgende kompetanse: 

 • Relevant kompetanse som høgskolelektor/førstelektor/førsteamanuensis (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger) (lenke).
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning.
 • Søkerens FoU-interesser må være relevant for barnehagefeltet inkl. barnehagelærerutdanning

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til og/eller kunnskap om barnehagen og barnehagefeltet. 
 • Kompetanse med særlig vekt på ledelse og styring, barnehagen som organisasjon, mangfold og andre samfunnsfaglige tema
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Universitet- og høyskolepedagogisk utdanning
 • Erfaring fra barnehagen og barnehagefeltet
 • Erfaring fra undervisning i lærerutdanning, særlig fra barnehagelærerutdanningen
 • Vitenskapelige arbeider som er relevant for barnehagefeltet
 • Erfaring med kvantitativemetoder fra samfunnsfaglige forskning
 • Veiledningskompetanse og god evne til formidling i et av de skandinaviske språkene og engelsk

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Søkere til førstestillinger vil vurderes av sakkyndig komite.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger:

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning (også nettbasert) i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn og kandidater med flerkulturell bakgrunn til å søke.

Søknad

Søknad sendes elekronisk til JobbNorge

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.