Gå til innholdet

Førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i pedagogikk

1-2 faste stillinger i pedagogikk med relevans for barnehagen og tidlig barndom med tiltredelse fra 1. august 2019. Søknadsfrist 15. januar 2019.

Søk stillingen
Pedagogikk er et sentralt fag både i barnehagelærerutdanningen, i masterutdanningene og i nesten alle våre videreutdanninger. Faget bidrar med helt sentrale forskningsmessige perspektiver på barnehagefeltet. Den som ansettes må ha kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager, og bidra med undervisning i pedagogikk både på bachelor- og masternivå. Søkere med erfaringsbasert kompetanse fra barnehagelærerprofesjonen, men også annen pedagogisk utdannings- og forskningsbakgrunn med relevans for barnehagen og tidlig barndom, er aktuelle for stillingene.

Spørsmål kan rettes til

Prorektor Eva Stai Brønstad, tlf. 73 80 53 04 eller mobil 957 73 941 eller
Seksjonsleder Marit Pettersen, tlf. 73568331

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Kompetanse som førsteamanuensis/ førstelektor/ høyskolelektor i pedagogikk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Barnehagelærerutdanning eller høy forskningskompetanse med barnehagerelevans
 • Kompetanse med relevans for barnehagen og tidlig barndom

Det er ønskelig at søkere har:

 • Erfaring fra arbeid i barnehage som pedagogisk leder eller styrer
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
  eller gjennomført videreutdanning i universitets- og høyskolepedagogikk

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 for høyskolelektor og mellom lønnstrinn 59 og 74 for førstestillinger avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner). 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • DMMH er IA-bedrift

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage.

Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre.

Frist for å sende søknad er 15. januar 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Sakkyndig vurdering.

Aktuelle søkere vil ca. én uke etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider på minnepinner (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

 

Søk stillingen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning,  mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren