Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førsteamanuensis/Førstelektor/Høyskolelektor i samfunnsfag

Inntil 1 til 2 stillinger, samfunnsfag, tiltredelse 1. august 2021. Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søk stilling som Førsteamanuensis/Førstelektor/Høyskolelektor i samfunnsfag
Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag innebærer undervisning, forskning og veiledning av studenter på bachelor og masternivå. Stillingen er i hovedsak knyttet til kunnskapsområdene SRLE (Samfunn, religion, livssyn og etikk) og LSU (Ledelse, samarbeid, utvikling), samt flere fordypninger i grunnutdanningen. Det må også påregnes noe undervisning og veiledning på masternivå, samt veiledning av studenter i praksis. Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en samfunnsmessig sammenheng. Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage. Høgskolen har et utstrakt etter- og videre-utdanningsportefølje og den som blir tilsatt må påregne å delta i dette og det vil innebære noe reising.

I samfunnsfag inngår ulike tema slik som:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Velferdsstat og barnehagepolitikk
 • Demokrati og barns rettigheter
 • Mangfold og barns ulike oppvekstmiljø
 • Nærmiljø og bærekraftig utvikling
 • Livsmestring og helse
 • Ledelse og barnehagen som organisasjon
 • Styring og kommunal virksomhet
 • Barnehagelærereprofesjonen

Ekskursjoner og samarbeid med barnehager og andre instanser i lokalsamfunnet inngår som en del av undervisningen. Det forventes at den som ansettes forsker og formidler forskning relatert til barnehagefeltet. 

Søkere må ha følgende kompetanse:

 •  Relevant kompetanse som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning.

Det er ønskelig at søkere har:

 •  God kjennskap til og/eller kunnskap om barnehagen og barnehagefeltet.
 • Kompetanse med særlig vekt på samfunnsfaglige tema i barnehagelærerutdanningen
 • Praksis og/eller erfaring fra barnehagen og barnehagefeltet
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Universitet- og høyskolepedagogisk utdanning
 • Erfaring fra undervisning i lærerutdanning, særlig fra barnehagelærerutdanningen
 • Interesse for forskning og utviklingsarbeid, inkl. kvalitet i undervisningen

Det samme gjelder personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel, samt interesse og engasjement for barnehagefeltet. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk, men også engelsk i enkelte sammenhenger. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 50 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger:

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning (også nettbasert) i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Søknad skal sendes elektronisk via JobbNorge.

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk
 • Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Spørsmål kan rettes til: