Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Førsteamanuesis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk

DMMH utlyser inntil 4 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i pedagogikk.  
Søk stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i pedagogikk
Ønsket tiltredelse er 1. august 2022. Søknadsfrist er 26. april 2022.

Spørsmål kan rettes til:
Prorektor Eva Stai Brønstad, 95773941, 73568304 

Generelt om de faglige stillingene ved DMMH

Stillingene vil være delt mellom undervisningsoppgaver, forskning og utvikling og oppdragsvirksomhet, avhengig av stillingsinnehaverens kompetanse og høyskolens behov. Deler av arbeidsoppgavene vil altså kunne bli lagt til vår oppdragsenhet FEI, som har ansvar for kompetansehevingstiltak for barnehager i regioner, kommuner og hos andre oppdragsgivere. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Pedagogikk er et sentralt fag både i barnehagelærerutdanningen, i masterutdanningene og i nesten alle våre videreutdanninger. Den som ansettes må ha forskningsbasert kunnskap som er relevant for praksisfeltet i norske barnehager, og bidra med undervisning i pedagogikk hovedsakelig på bachelornivå, men også på masternivå. Søkere med erfaringsbasert kompetanse fra barnehagelærerprofesjonen, men også annen pedagogisk utdannings- og forskningsbakgrunn med relevans for barnehagen og tidlig barndom, er aktuelle for stillingene. 

Stillingene skal dekke et bredt pedagogisk fagfelt innenfor barnehagelærerutdanningen, som for eksempel mangfold og inkludering, barns rettigheter og deltakelse, foreldresamarbeid i et flerkulturelt perspektiv, sosial bærekraft, overgangen barnehage-skole, veiledning, barns utvikling og barns danning, de yngste.

Søkere må ha:

 • Søkere til førstestilling må ha phd eller tilsvarende innen fagfeltet pedagogikk. Søkere til høyskolelektorstilling må ha mastergrad i pedagogikk 
 • Søkerens FoU-felt må være relevant for barn i barnehagealder/barnehage og det pedagogiske fagfeltet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke kan dokumentere formell pedagogisk kompetanse ved ansettelse, er forpliktet til å gjennomføre høyskolens kurs i høyskolepedagogikk innen to år etter ansettelse
 • God fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig


Det er ønskelig at søkere innehar ett eller flere av kompetansene nedenfor: 

 • Barnehagelærerutdanning
 • Erfaring fra arbeid i barnehage
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på høyskole/universitetsnivå
 • Veiledningskompetanse og god evne til formidling i et av de skandinaviske språkene og engelsk

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

DMMH tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom 65 og 74 for førstekompetente, og mellom 58 og 68 for høyskolelektorer, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  

Søknadsfrist, søknad og prosedyre 

Frist for å sende søknad er 26. april 2022.

Søknad skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 
Den elektroniske søknaden skal inneholde:
 • Søknadsbrev 
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige 
 • vitnemål og attester
 • liste med omtale av inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker mener det sakkyndige utvalget bør ta særlig hensyn til i vurderingen*
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider til vurdering i sakkyndig utvalg. Ved fellesarbeid må søker legge ved en redegjørelse for sin del av arbeidet.* 
 • liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • liste over 3 referansepersoner

Sakkyndig vurdering


* Normalt vil kun søkere som det er aktuelt å vurdere for tilsetting som førsteamanuensis / førstelektor, få sin søknad vurdert av sakkyndig utvalg.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Nærmere om DMMH


DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i 

• barnehageledelse 
• barnekultur og kunstpedagogikk 
• spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 
• barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. 

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

DMMH ønsker mangfold blant våre ansatte når det gjelder livssynstilhørighet, etnisitet, funksjonsevne, alder og kjønn. Menn oppfordres til å søke. 
 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høgskolen er underlagt lov om universiteter og høgskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høgskolen har ca. 1450 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.