Gå til innholdet

Høgskolelektor i samfunnsfag

Inntil 1 til 2 stillinger ledige i samfunnsfag, med tiltredelse 1. august 2020

Søknadsfrist: 1. februar 2020

Søk stillingen

Spørsmål kan rettes til:


Stillingene som høyskolelektor i samfunnsfag har undervisningsoppgaver og veiledning knyttet til to kunnskapsområder og i flere fordypninger i grunnutdanningen. Samfunnsfag er et profilfag på profil for flerkulturell forståelse, og en sentral plass i styrerutdanning og master i barnehageledelse. Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en samfunnsmessig sammenheng.

Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis. Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage. Høyskolen har et utstrakt etter- og videre-utdanningsportefølje og den som blir tilsatt må påregne å delta i dette og det vil innebære noe reising. 

I samfunnsfag inngår temaene:

 • Ledelse og barnehagen som organisasjon
 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Demokrati og barns rettigheter
 • Barnehagen i velferdsstaten
 • Globalisering og mangfold
 • Barns ulike oppvekstmiljø
 • Tverretatlig samarbeid


Ekskursjoner og samarbeid med instanser i lokalsamfunnet inngår som en del av undervisningen. 

Søkere må ha følgende kompetanse: 

 • Relevant kompetanse som høyskolelektor (mastergrad).
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning.


Det er ønskelig at søkere har: 

 • God kjennskap til og/eller kunnskap om barnehagen og barnehagefeltet.
 • Kompetanse med særlig vekt på ledelse og styring, barnehagen som organisasjon, mangfold og andre samfunnsfaglige tema
 • Praksis og/eller erfaring fra barnehagen og barnehagefeltet
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Universitet- og høyskolepedagogisk utdanning
 • Erfaring fra undervisning i lærerutdanning, særlig fra barnehagelærerutdanningen
 • Interesse for forskning og utviklingsarbeid, inkl. kvalitet i undervisningen


Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen vil bli tillagt vekt.

Det samme gjelder personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel, samt interesse og engasjement for barnehagefeltet.
 
Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 50 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid


Andre opplysninger:
Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning (også nettbasert) i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5).

Vi oppfordrer menn og minoriteter å søke siden disse er underrepresentert i seksjonen. 

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanse
 • Språk

 

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift.  Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.