Gå til innholdet

Høyskolelektor i drama

Ledige vikariater i drama (inntil 1, 5 stilling) som høyskolelektorer fra 1. august 2019 til 31. juli 2020. Søkere bes oppgi om de ønsker hel stilling eller delstilling.

Søknadsfrist: 22. april 2019.

Spørsmål kan rettes til:


Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf. 73 56 53 28
Seksjonsleder Hanne Wiseth, tlf. 73 56 83 60

Søk stilling som høyskolelektor i drama   

Søkere må ha følgende kompetanse:

 •  Kompetanse som høyskolelektor innenfor feltet drama.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. 

Det er ønskelig at søkere har:

 •  Erfaring med og kompetanse innen dramapedagogikk, og teater for og med barn
 • Erfaring med og kompetanse innen den voksnes rolle i lek, samspill og dramapedagogisk arbeid
 • Erfaring med og kompetanse innen lek, fortelling og improvisasjon, fysisk uttrykk/dans 
 • God kjennskap til barnehagen og hvordan faget drama kan anvendes/ komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • Universitets- og høgskolepedagogikk


Personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel vektlegges. Interesse og engasjement for barnehagefeltet vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner) 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninge
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger:

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid. 

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 22. april 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisnings-/veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk


Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i:

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap


Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.
Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.