Gå til innholdet

Høyskolelektor i matematikk

Inntil 80 % vikariat i matematikk fra 1. august 2019 til 31. juli 2020. Søknadsfrist: 3. februar 2019.

Søk stillingen

Matematikkfaget i barnehagelærerutdanninga skal gi studenten forskningsbasert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten kan:

 • Ha innsikt i bredden av feltet barnehagematematikk og kan skape et stimulerende matematisk læringsmiljø for alle barn i barnehagen hvor utforskning, oppdagerglede og nysgjerrighet får en naturlig plass.
 • Ha innsikt i hvordan barn utvikler en helhetlig og fleksibel matematisk forståelse og kan videreutvikle matematikkgleden som oppstår i lek, hverdagssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter.

Spørsmål kan rettes til


Prorektor Ingar Pareliussen, tlf 73805282 mobil 928 19 379 eller
Seksjonsleder Signe Marie Hanssen, tlf 73568369

Kompetanse

 • Søkere må ha kompetanse som høyskolelektor i matematikk.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig med kunnskap, erfaring og kompetanse innen:

 • Innsikt i og interesse for barn og barns matematiske utvikling, og kompetanse i å bidra til at barnehagelærerstudenten oppnår målene som er skissert over.
 • Se kreativiteten og mulighetene med matematikken som fag opp mot praktisk og utforskende arbeid i barnehagen.
 • God kjennskap til barnehagen og tanker om hvordan faget kan anvendes/komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli tillagt vekt.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68  avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • DMMH er IA-bedrift

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage.

Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknadsfrist og utforming av søknad.

Frist for å sende søknad er 3. februar 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Nærmere om DMMH.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagepedagogikk

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksis-nær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søknadsfrist: 3. februar 2019.

 

Søk stillingen

 

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom
praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning,  mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også
oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren