Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Høyskolelektor i musikk

Er du interessert i undervisning og forskning? Vi søker høyskolelektor i musikk. 
Søk stilling som høyskolelektor i musikk
Søknadsfrist: 18/05-2022

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf. 73 56 53 28

Om stillingen:

Ved DMMH er det ledig et vikariat som høyskolelektor i musikk fra 1. august. Det er et årsvikariat i inntil 50%-stilling, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid. Arbeidsoppgaver innenfor kurs, etter- og videreutdanning og masterutdanning kan også være aktuelt avhengig av kompetansen til den som får stillingen, og institusjonens og fagmiljøenes behov.

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring fra høyskole/universitet og/eller videregående skole
 • Kjennskap til barnehagen og/eller barnehagelærerutdanningen
 • Erfaring med undervisning knyttet til sang og samspill
 • Teoretisk kunnskap om det musikkpedagogiske feltet 


Personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel, vektlegges. Stillingen forutsetter tverrfaglig samarbeid med andre fagseksjoner.

DMMH tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på studiekvalitet
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (vanligvis mellom 58 og 68 for høyskolelektorer, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 18/05-2022.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. 

Du blir blant annet bedt om å registrere følgende: 

 • Søknadsbrev 
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige 
 • Vitnemål og attester
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser


Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i: 

 • barnehageledelse
 • barnekultur og kunstpedagogikk
 • spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløpbasert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelige tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. 

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter , lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika:

Vi har gode kontor og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter. 

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.

Velkommen som søker!

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høgskolen er underlagt lov om universiteter og høgskoler.

DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høgskolen har ca. 1450 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolen driver også oppdragsvirksomhet for
barnehagesektoren.