Gå til innholdet

Høyskolelektor i natur, miljø og helse

Inntil 60 % vikariat i natur, miljø, og helse fra 1. august 2019 til 31. juli 2020. Søknadsfrist 3. februar 2019.

Søk stillingen

Natur, miljø og helse i barnehagelærerutdanningen er både et teoretisk fag og et praktisk fag der studentene lærer å utføre enkle naturfaglige eksperimenter og aktiviteter sammen med barn, benytte nærmiljøet til naturstudier og bli kjent med noen vanlige plante- og dyrearter.  Hvordan kunnskap om og holdninger til natur kan videreformidles i barnehagen er en sentral del av faget.  Kunnskap om naturen er viktig for å kunne videreformidle og for å kunne inspirere barn til å undersøke naturfenomener. Studenten skal også settes i stand til å gjennomføre forebyggende helsearbeid og ha kjennskap til hva som er et godt kosthold i barnehagen.  I natur, miljø og helse inngår temaene:

 • Økologi
 • Artslære
 • Bærekraftig utvikling
 • Verdensrommet
 • Vær, vind og årstider
 • Helse i barnehagen
 • Utforskende naturfag i barnehagen

Ekskursjoner til forskjellige naturtyper inngår som en del av undervisningen.
Det er ønskelig at den som tilsettes har med bred naturfaglig kompetanse med særlig vekt på biologi, god kjennskap til barnehagen og spesielt fagområdet natur, miljø og teknikk og kropp, helse og bevegelse.

Kompetanse:

 • Søkere må ha kompetanse som høyskolelektor i natur, miljø og helse.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til barnehagen og tanker om hvordan faget kan anvendes/komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Erfaring fra undervisning i naturen
 • Kjennskap til arbeid med barn/barndom og det førskole-/barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli tillagt vekt.

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

Andre opplysninger:

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten barnehageerfaring oppfordres til å søke praksisstipend med en uke i praksis i barnehage.

Nytilsatte uten universitets- og høyskolepedagogikk må påregne å ta slik utdanning i regi av DMMH.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknadsfrist og utforming av søknad.

Frist for å sende søknad er 3. februar 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Nærmere om DMMH.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagepedagogikk

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksis-nær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søk stillingen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom
praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning,  mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også
oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren