Gå til innholdet

Høyskolelektor i norsk, midlertidig stilling

Midlertidig stilling (inntil 100 %) som høyskolelektor i norsk fra 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Søknadsfrist 22. april 2019.
Søk stilling som høgskolelektor i norsk

Norskfaget i barnehagelærerutdanningen skal gi studenten forskningsbasert kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten kan:

 • skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen
 • analysere barns muntlige språkkompetanse
 • reflektere over sin rolle som samtalepartner med barn
 • analysere og formidle barnelitteratur
 • synliggjøre og anvende skriftspråket i lek og annet samvær med barn
 • analysere barns muntlige, skriftlige og multimodale tekster med utgangspunkt i et utvidet tekstbegrep
 • legge til rette for flerspråklige barnehagebarns norsklæring
 • anerkjenne og legge til rette for flerspråklighet i barnehagen

Søkere må ha følgende kompetanse:

 • Bred norskfaglig kunnskap som inkluderer både litterære og språklige emner
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring fra høgskole og/eller videregående skole
 • Erfaring med klasseledelse
 • Norskfaglig kunnskap med barneperspektiv eller annen tilsvarende kunnskap

Personlig egnethet knyttet til det å undervise, å samarbeide og å være fleksibel vektlegges. Interesse og engasjement for barnehagefeltet vil også bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 49 og 68 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

 

Andre opplysninger:

Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i barnehagelærerutdanningen, vurdering av og veiledning på barnehagelærerstudentenes oppgaver/arbeidskrav, oppfølging av studenter i praksis og FoU-arbeid.

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen, men deler av stillingen kan bli knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven § 6-5).

Søknadsfrist, søknad og prosedyre:

Frist for å sende søknad er 22. april 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via JobbNorge. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisnings-/veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Spørsmål kan rettes til:

Prorektor Ellen Karoline Gjervan, tlf. 73 56 53 28
Seksjonsleder Christine Bjerkan Munch, tlf. 73 56 83 67

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.
DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.
Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.