Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Professor/førsteamanuensis i ledelse (inntil 5 stillinger)

Søknadsfrist 1. mars 2021. Tiltredelse er 1. august 2021.

Søk stilling som professor/førsteamanuensis
På grunnlag av akkreditering fra NOKUT startet DMMH opp egen master i barnehageledelse høsten 2016. Vi har siden 2011 tilbudt studiet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen, en videreutdanning på masternivå. Det er god rekruttering til både masterprogrammet og til videreutdanningen. DMMH ønsker nå å styrke sin samlede kompetanse på fagfeltet ledelse i barnehagen. Professorene/de førstekompetente vil stå sentralt i videreføringen av både mastergradsprogrammet og videreutdanningen. Også andre studieprogram ved høgskolen har behov for topp- og førstekompetanse innen ledelse. Ansvaret for det tverrfaglige ledelsesfeltet ved DMMH er delt mellom fagseksjonene pedagogikk og samfunnsfag. Søkere bes angi om deres faglige kompetanse primært hører til under det samfunnsfaglige eller pedagogikkfaglige fagfelt. Søkeren må kunne undervise på et skandinavisk språk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

 • Professoren vil normalt ha 40 % av stillingen knyttet til forskning, i tillegg kan det søkes om et halvt års forskningstermin etter tre år eller et helt års forskningstermin etter seks. Ved innvilget søknad innebærer det i realiteten en stilling med 50 % FoU. Førsteamanuensiser er garantert 25% FoU, og ved jevn vitenskapelig produksjon blir FoU-tiden økt til 35%. Det forventes at professoren/førsteamanuensisen tar initiativ til å søke om midler til og igangsetter FoU-prosjekter. Det forventes at professoren leder forskergrupper på relevante områder.
 • Som professor/førsteamanuensis i ledelse ved DMMH vil du i hovedsak få tildelt undervisningsoppgaver knyttet til ledelsesfeltet på masternivå og bachelornivå. Professoren vil stå sentralt i videreutviklingen av fagfeltet barnehageledelse generelt og særlig med tanke på gjennomføring av mastergradsstudiet innen barnehageledelse. Det må påregnes undervisningsoppgaver innenfor pedagogikk og samfunnsfag på alle våre nivå.
 • Professoren/førsteamanuensisen vil ha oppgaver knyttet til å veilede kolleger og studenter generelt, og innen sitt kompetanseområde spesielt.
 • Professoren/førsteamanuensisen må påregne oppgaver knyttet til prosjekt- og søknadsutvikling og til samarbeid med praksisfeltet.
 • Organisasjonsutvikling på FoU-området og administrative oppgaver særlig knyttet til FoU og mastergrader vil måtte påregnes.
 • Professorene ved DMMH har gjennom deltakelse i høgskolens Vitenskapelige utvalg et særlig ansvar for å kvalitetssikre høgskolens vitenskapelig virksomhet i undervisning og FoU.

Søkere må ha:

 • Kompetanse som professor/førsteamanuensis med relevans for ledelse i barnehagefeltet.
 • Utdanningsfaglig kompetanse, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Her gjelder § 1-2 for professor og § 1-4 for førsteamanuensis.

Det er ønskelig at søkere har:

 •  God kjennskap til barnehagefeltet og/eller tidlig barndom.
 • Vitenskapelige arbeider med relevans for barnehagefeltet og/eller tidlig barndom.
 • Erfaring i å initiere og lede FoU-prosjekter og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Veiledningskompetanse og god evne til formidling
 • Praksis og/eller erfaring fra barnehagen og barnehagefeltet
 • Administrative kvalifikasjoner

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

DMMH tilbyr

 •  Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom.
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 74 og 80 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner for toppkompetente, og mellom 64 og 70 for førstekompetente, også her avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 1. mars 2021.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige 
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste med omtale av inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker mener det sakkyndige utvalget bør ta særlig hensyn til i vurderingen
 • Liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • Liste over 3 referansepersoner

Aktuelle søkere vil etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider digitalt (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg. Ved fellesarbeid må søker legge ved en redegjørelse for sin del av arbeidet.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning. DMMH har et ønske om å ha de nye professorene/førsteamanuensisene i arbeid ved høyskolen 1. august 2021.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Kontaktpersoner

Spørsmål kan rettes til:

-    Seksjonsleder i pedagogikk Marianne Pehrson  tlf. 7356 8357
-    Seksjonsleder i samfunnsfag Gjertrud Stordal tel. 4819 8038
-    Prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Stai Brønstad  tel. 9577 3941
-    Prorektor for FOU Ingar Pareliussen tlf. 9281 9379 

Nærmere om DMMH.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høgskolen er underlagt lov om universiteter og høgskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høgskolen har ca. 1450 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høgskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høgskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høgskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

•    barnehageledelse,
•    barnekultur og kunstpedagogikk,
•    spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og
•    barnehagekunnskap.

Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høgskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, fysisk aktivitet, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.