Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk med relevans for barnehage

Søknadsfrist 8. november 2020. Tiltredelse 1. august 2021.

Søk stillingen som professor/førsteamanuensis

DMMH tilbyr et eget masterprogram i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. DMMH ønsker nå å styrke sin samlede kompetanse på området. Professoren/den førstekompetente vil stå sentralt i videreføringen av dette mastergradsprogrammet. Også andre studieprogram ved høyskolen har behov for topp- og førstekompetanse innen spesialpedagogikk.

De senere årene er det årlig tatt opp 30 studenter på det toårige masterprogrammet i spesialpedagogikk. Undervisningsspråket er norsk.

Studieenhetene i spesialpedagogikk ved DMMH har sin spesifikke profil knyttet til

 • Tidlig innsats og inkludering
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Faglige og etiske sider ved spesialpedagogikk som profesjon

Arbeidsoppgaver

 • Professoren vil normalt ha 40 % av stillingen knyttet til forskning, i tillegg kan det søkes om et halvt års forskningstermin etter tre år eller et helt års forskningstermin etter seks. Ved innvilget søknad innebærer det i realiteten en stilling med 50 % FoU. Førstekompetente har 25 % FoU, men med mulighet for påslag. Det forventes at professoren/førsteamanuensisen tar initiativ til å søke om midler til og igangsetter FoU-prosjekter. Det forventes at professoren leder forskergrupper på relevante områder.
 • Som professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved DMMH vil du i hovedsak få tildelt undervisningsoppgaver knyttet til det spesialpedagogiske feltet på masternivå og bachelornivå. Professoren vil stå sentralt i videreutviklingen av fagfeltet spesialpedagogikk generelt og særlig med tanke på gjennomføring av mastergradsstudiet innen spesialpedagogikk. Det må påregne undervisningsoppgaver innenfor pedagogikk på alle våre nivå.
 • Professoren/førsteamanuensisen vil ha oppgaver knyttet til å veilede kolleger og studenter generelt, og innen sitt kompetanseområde spesielt.
 • Professoren/førsteamanuensisen må påregne oppgaver knyttet til prosjekt- og søknadsutvikling og til samarbeid med praksisfeltet.
 • Organisasjonsutvikling på FoU-området og administrative oppgaver særlig knyttet til FoU og mastergrader vil måtte påregnes.
 • Professorene ved DMMH har gjennom deltakelse i høyskolens Vitenskapelige utvalg et særlig ansvar for å kvalitetssikre høyskolens vitenskapelig virksomhet i undervisning og FoU.

Søkere må ha:

 • Kompetanse som professor/førsteamanuensis i spesialpedagogikk.
 • Søkerens FoU-felt må være relevant for dagens utfordringer i barnehagen og relevant for spesialpedagogisk arbeid i barnehagen
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, gjelder § 1-2 for professor og § 1-4 for førsteamanuensis
 • Veiledningskompetanse og god evne til formidling

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til barnehagefeltet
 • Barnehagelærerutdanning
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Variert forskningsmetodisk bakgrunn
 • Erfaring i å initiere og lede FoU-prosjekter og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Administrative kvalifikasjoner

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

DMMH tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 74 og 80 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner for toppkompetente, og mellom 64 og 70 for førstekompetente, også her avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 08.11. 2020.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige 
 • kopier av vitnemål og attester
 • liste med omtale av inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker mener det sakkyndige utvalget bør ta særlig hensyn til i vurderingen
 • liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • liste over 3 referansepersoner

Aktuelle søkere vil etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider digitalt (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg. Ved fellesarbeid må søker legge ved en redegjørelse for sin del av arbeidet.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning. DMMH har et ønske om å ha den nye professoren/førsteamanuensisen i arbeid ved høyskolen 1. august 2021.

Nærmere om DMMH.


DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • barnehageledelse
 • barnekultur og kunstpedagogikk
 • spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Spørsmål kan rettes til: