Gå til innholdet

Professor i samfunnsfag

DMMH utlyser 1 til 2 stillinger som professor i samfunnsfag med tiltredelse 1. august 2020. 

Frist for å sende søknad er 1. mars 2020.

Søk stillingen


Spørsmål kan rettes til:

 • Prorektor for FoU og oppdrag, Ingar Pareliussen tlf 73 80 52 82.  mobil 928 19 379
 • Seksjonsleder for Samfunnsfagsseksjonen, Gjertrud Stordal tlf: 73 56 83 07, mobil 481 980 38


Som professor i samfunnsfag ved DMMH vil du i hovedsak få tildelt undervisningsoppgaver knyttet til samfunnsfag på masternivå og bachelornivå. Professoren vil stå sentralt i videreutviklingen av fagfeltet samfunnsfag generelt og særlig i forhold til gjennomføring av mastergradsstudiet innen barnehageledelse. Professoren vil ha oppgaver knyttet til å veilede kolleger og studenter generelt og spesielt når det gjelder sitt kompetanseområde, særlig da knyttet til FoU og studentavhandlinger.

Professorene ved DMMH har gjennom deltakelse i høgskolens Vitenskapelige utvalg et særlig ansvar for å kvalitetssikre høgskolens vitenskapelig virksomhet i undervisning og FoU.

Professoren vil normalt ha 40 % av stillingen knyttet til forskning, i tillegg kan det søkes om ett års forskningstermin etter seks år. Ved innvilget søknad innebærer det i realiteten en stilling med ca. 50 % FoU. Det forventes at professoren tar initiativ til å søke om midler til og igangsette FoU-prosjekter og lede forskergrupper på relevante områder. Organisasjonsutvikling på FoU-området og administrative oppgaver særlig knyttet til FoU og mastergrader vil måtte påregnes. Professoren må påregne oppgaver knyttet til prosjekt- og søknadsutvikling og til samarbeid med praksisfeltet.

Søkere må ha:

 • Kompetanse som professor i samfunnsfag. Kompetanse i samfunnsfag kan være ervervet fra ulike vitenskapsdisipliner, som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, ledelse eller andre relevante fagdisipliner
 • Søkerens FoU-felt må være relevant for dagens utfordringer i barnehage
 • Utdanningsfaglig kompetanse (jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-2).

Det er ønskelig at søkere har: 

 • God kjennskap til arbeid i barnehagen
 • Variert forskningsmetodisk bakgrunn, erfaring med både kvantitativ og kvalitativ forskning
 • Erfaring i å initiere og lede FoU-prosjekter og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til barnehagefeltet og barns oppvekstvilkår
 • Veiledningskompetanse 
 • God evne til formidling
 • Erfaring med utvikling av kvalitet i undervisning samt fag- og emneutvikling på høyere nivå
 • Administrative kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelse
 •  Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 74 og 80 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner)
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid


Søknadsfrist, søknad og prosedyre  
Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev der kompetanseområdet er beskrevet, se Forskrift om ansettelse og opprykk om kompetanse kravet til professor.
 • CV og redegjørelse for søkerens kvalifikasjoner, spesielt de vitenskapelige bevitnede kopier av vitnemål og attester
 • Liste med omtale av inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker mener det sakkyndige utvalget bør ta særlig hensyn til i vurderingen
 • Liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • Liste over 3 referansepersoner med epost og telefonnummer


Aktuelle søkere vil etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider på minnepinner (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg. Sakkyndig utvalg skal ta hensyn til fellesarbeid. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søker, må søker legge ved en redegjørelse for sin del av arbeidet.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning. DMMH har en intensjon om å ha den nye professoren i arbeid ved høgskolen senest 1. august 2020. 

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole. DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv.

Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.


Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Noen tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. 

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. 

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.