Gå til innholdet

Professorat/professor-kvalifiseringsstipend i spesialpedagogikk

Søknadsfrist 2. desember 2018.

DMMH utlyser et fast 100 % professorat i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og relevans for barnehagen med tiltredelse 1. august 2019, alternativt lyses ledig et professor-kvalifiseringsstipend i full stilling for en periode på inntil 3 år fra samme dato.

På grunnlag av akkreditering fra NOKUT startet DMMH opp en egen master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom høsten 2016. DMMH ønsker å styrke sin samlede kompetanse på området.

Professoren vil stå sentralt i videreføringen av dette mastergradsprogrammet. Også andre utdanninger ved høyskolen har behov for toppkompetanse innen spesialpedagogikk.

Mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk ved DMMH har sin spesifikke profil knyttet til

 • Tidlig innsats og inkludering
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Faglige og etiske sider ved spesialpedagogen som profesjon

Professorens arbeidsoppgaver

 • Som professor i spesialpedagogikk ved DMMH vil du i hovedsak få tildelt undervisningsoppgaver knyttet til det spesialpedagogiske feltet på masternivå og bachelornivå. Professoren vil stå sentralt i videreutviklingen av fagfeltet spesialpedagogikk generelt og særlig i forhold til gjennomføring av mastergradsstudiet innen spesialpedagogikk.
 • Professoren vil ha oppgaver knyttet til å veilede kolleger og studenter generelt og spesielt i forhold til sitt kompetanseområde, særlig da knyttet til FoU og studentoppgaver, men avhengig av kompetanse kan også veiledning knyttet til konkret spesialpedagogisk profesjonsutøvelse være aktuelt. 
 • Professoren vil normalt ha 40 % av stillingen knyttet til forskning, i tillegg kan det søkes om et halvt års forskningstermin etter tre år eller et helt års forskningstermin etter seks. Ved innvilget søknad innebærer det i realiteten en stilling med 50 % FoU.
 • Det forventes at professoren tar initiativ til å søke om forskningsmidler til å igangsette FoU-prosjekter, og lede forskergrupper på relevante områder. Professoren må påregne oppgaver knyttet til prosjekt- og søknadsutvikling og til samarbeid med praksisfeltet.
 • Organisasjonsutvikling på FoU-området og administrative oppgaver særlig knyttet til FoU og mastergrader vil måtte påregnes.
 • Professorene ved DMMH har gjennom deltakelse i høyskolens Vitenskapelige utvalg et særlig ansvar for å kvalitetssikre høyskolens vitenskapelig virksomhet i undervisning og FoU.

Alternativt midlertidig stilling – professor-kvalifiseringsstipend

Hvis det ikke er kvalifiserte søkere til professorstillingen, vil DMMH vurdere å tilby et professor-kvalifiseringsstipend. Stillingen som professor utlyses derfor alternativt som professor-kvalifiseringsstipend i full stilling for en periode på inntil 3 år (tidsbegrenset ansettelse; jf. Universitets- og høgskolelovens § 6-5.1). Innenfor 3-årsgrensen vurderes tilsettingsperiodens lengde for hver enkelt søker ut fra hvor lang tid kvalifiseringsstipendiaten antas å bruke for å oppnå professorkompetanse. Det må påregnes undervisnings- og veiledningsoppgaver i deler av stillingen (mellom 25 % og 50 % etter nærmere avtale). Ved utløpet av tilsettingsperioden har den tilsatte krav på å bli vurdert til fast tilsetting som professor før stillingen eventuelt kunngjøres på ny.

Søkere må ha:

 • Kompetanse som professor i spesialpedagogikk, alternativt kompetanse som førsteamanuensis for professor-kvalifiseringsstipend
 • Søkerens FoU-felt må være relevant for dagens utfordringer innen barnehage og relevant for spesialpedagogisk arbeid i barnehagen
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Det er ønskelig at søkere har:

 • God kjennskap til fagfeltet tidlig barndom og barnehagesektoren
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det spesialpedagogiske fagfeltet
 • God evne til formidling
 • Erfaring med veiledning
 • Variert forskningsmetodisk bakgrunn
 • Deltakelse i, og ledelse av, FoU-prosjekter og internasjonalt forskningssamarbeid
 • Administrative kvalifikasjoner og gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (til vanlig mellom lønnstrinn 74 og 76 for professor og mellom lønnstrinn 62 og 67 for førsteamanuensis). Høyere avlønning i professorstillingen kan vurderes ut fra kvalifikasjoner.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • DMMH er IA-bedrift

 

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 2. desember 2018.

Søknad skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt de vitenskapelige
 • bevitnede kopier av vitnemål og attester
 • liste med omtale av inntil 15 vitenskapelige arbeider som søker mener det sakkyndige utvalget bør ta særlig hensyn til i vurderingen
 • liste over alle publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • liste over 3 referansepersoner

Aktuelle søkere vil etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider på minnepinner (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg. Ved fellesarbeid må søker legge ved en redegjørelse for sin del av arbeidet.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning. DMMH har et ønske om å ha den nye professoren i arbeid ved høyskolen 1. august 2019.

Nærmere om DMMH.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagepedagogikk

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

 

Oppdatert