Gå til innholdet

Rektor ved DMMH

Stillingen som rektor ved DMMH er ledig fra 1. august 2020. Søknadsfrist 15. desember 2019.

Søk stillingen som rektor ved DMMH

Kort beskrivelse av stillingen

Rektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for høyskolen. Rektor må arbeide visjonært og strategisk, og samtidig operativt og administrativt i tråd med lover og regelverk. Rektor skal være en sterk bidragsyter til at DMMH beholder og videreutvikler sin posisjon som en av landets ledende barnehagelærerutdanninger. Høyskolens øverste ledelse består av rektor, prorektor for barnehagelærerutdanning, prorektor for FoU og oppdragsvirksomhet, prorektor for masterutdanning, administrasjonssjef og studiesjef (leder for studieadministrasjonen). Økonomisjef/controller deltar fast på ledermøtene. Å legge til rette for godt samarbeid i ledergruppen er en viktig oppgave.

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha

  • høy faglig kompetanse
  • betydelig ledererfaring fra høyskole eller universitet
  • god kjennskap til barnehagefeltet, til barnehagelærerutdanning og/eller annen lærerutdanning
  • gode samarbeidsevner og inkluderende lederstil

Vi tilbyr

  •   interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, godt og samhandlende fag- og profesjonsmiljø
  • muligheten til å være med på å forme framtida gjennom utvikling av barnehagelærerutdanning, videreutdanninger på bachelor- og mastergradsnivå og høyskolens forskning og utviklingsarbeid
  • gode ordninger for faglig oppdatering og rett til ny stilling etter endt rektorperiode
  • medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Lønn vil bli vurdert med bakgrunn i de oppgaver og ansvar som rektor har, søkers kompetanse og erfaring og høyskolens lønnsnivå for ledere. Normal avlønning vil ligge mellom lønnstrinn 80 og 90.

Stillingen er åremålsstilling over fire år. Den kan fornyes i henhold til universitets- og høyskolelovens bestemmelser, dvs. for ytterligere én fireårsperiode.

For spørsmål/avklaringer, ta kontakt med

Søknadsfrist: 15. desember 2019.
Søknader stiles til Styret for DMMH og sendes elektronisk via denne siden.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.
Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. Vi tilbyr masterutdanning i barnehageledelse, barnekultur og kunstpedagogikk, spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, og barnehagekunnskap.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Noen tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søk stillingen som rektor ved DMMH


Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.