Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stipendiat i profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon (PRABA)

Ved DMMH er det en ledig stilling som stipendiat for tre år uten undervisningsplikt. Søknadsfrist er 1. mars 2023.
Søk stilling som stipendiat i profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon

Om oss

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

Er du interessert i undervisning og forskning?


Stipendiaten skal inngå i en forskningsgruppe ved DMMH knyttet til et tverrfaglig prosjekt som handler om en mer profesjonsrettet undervisning.Prosjektet har ambisjoner om å endre praksis og undervisning for alle andreklassestudentene som tar barnehagelærerutdanning (BLU) på heltid ved DMMH.

Gjennom et nært samarbeid mellom praksisbarnehager og DMMH skal vi utvikle en modell for en profesjonsrettet praksis for studentene.

Praksis i gruppe med (5 uker), og barnehageadopsjon (2 uker), er ikke prøvd ut i BLU tidligere, og PRABA-prosjektet er dermed nyskapende og representerer en helt ny måte å organisere praksis på. Tiltakene vil bidra til  utvikling av nye og innovative modeller for vurdering og veiledning av studenter i praksis.

PRABA har et stort fokus på forskning og kunnskapsutvikling. Samtidig skal vi dele våre erfaringer slik at andre BLU-institusjoner kan gjennomføre lignende praksis og barnehageadopsjon.

I prosjektet inngår en ph.d.-stilling med tilsetting for tre år, som gjennom sitt forskningsarbeid vil utvikle kunnskap innen området læring og veiledning i et praksisfellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Designe og gjennomføre eget forskningsprosjekt innenfor rammene av PRABA-prosjektet
 • Publisering av vitenskapelige artikler
 • Presentere forskning internt og eksternt
 • Delta aktivt i tverrfaglig prosjektgruppe og fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

Du må ha en faglig relevant bakgrunn innen barnehagelærerutdanning, eksempelvis master i Barnehagekunnskap, Barnehageledelse, Samfunnsfag, Pedagogikk.

 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå
 • Du bør ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter fra de siste to årene fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre
 • Masterstudenter kan søke, men mastergraden må være oppnådd og dokumentert innen oppstart i stillingen og senest 1.juli 2023.
 • Du må oppfylle kravene til opptak på doktorgradsprogrammet ved NTNU eller tilsvarende institusjon
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi ønsker videre at du har:

 • Kjennskap til sektoren
 • Barnehagelærerutdanning eller annen dokumentert erfaring fra arbeid i barnehage
 • Veilederkompetanse og erfaring fra veiledning av studenter i praksis

Personlige egenskaper

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen tillegges vekt

 • Du er selvstendig, har stor arbeidskapasitet og arbeider systematisk og målrettet
 • Du deltar aktivt i det faglige fellesskapet ved DMMH
 • Du må være nytenkende og kreativ
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter S tatens lønnsregulativ, kode 1017 stipendiat, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet ved NTNU eller tilsvarende institusjon innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 1. mars 2023.

Søknaden skal inneholde en foreløpig prosjektskisse på maksimum 10 sider for et ph.d.-prosjekt, med prosjekt-tittel og navn på søkeren.

Under utarbeidelse av prosjektskissen oppfordres søkeren til å ta kontakt med den av DMMH sine første-/toppkompetente som de ønsker skal bistå i veiledningen av ph.d.-prosjektet. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder og partene i prosjektet, og utformes til en endelig prosjektbeskrivelse for opptak på et ph.d.-program. DMMH har
samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph-d.-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Skissen skal ha følgende oppbygging:

 • Sammendrag (maks. 300 ord)
 • Innledning med bakgrunn, forankring i tidligere forskning, prosjektets relevans for fagfeltet og en klar problemstilling med relevante forskningsspørsmål
 • Teorigrunnlag
 • Metode og forskningsdesign for ph.d.-prosjektet
 • Framdriftsplan
 • Referanseliste

Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt ved vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som søker ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeider er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Vi gjør oppmerksom på at søknader kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger via Jobbnorge.
Kandidatens personlige kvalifikasjoner, samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden.

Søknaden må i tillegg inneholde følgende:

 • CV
 • Vitnemål og diplom
 • Attester/tjenestebevis fra relevante arbeidsforhold
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • Prosjekt- og forskningserfaring
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Eventuelle referanseuttalelser


Spørsmål om prosjektskisse og stillingen kan rettes til Olav B. Lysklett, 73 80 52 50/984 39 575, obl@dmmh.no eller Kari Nergaard, 73 56 83 18/930 53 672, kne@dmmh.no.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag,
norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Velkommen som søker!

Jobbnorge-ID: 239517, Søknadsfrist: 1. mars 2023