Gå til innholdet

Stipendiatstilling i barnehagekunnskap

DMMH utlyser PhD-stipend (doktorgradsprosjekt) fra 1. august 2019. Søknadsfrist: 3. februar 2019.

Søk stipendiatstillingen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har ledig stilling som stipendiat i barnehagekunnskap.

Stipendiatet gir muligheter for ulike teoretiske og faglige tilnærminger, fortrinnsvis innen barnehagens pedagogikk, men også innen samfunnsvitenskap, språk, religion og andre fagtradisjoner.

Stillingens tematisk område vil være innen DMMHs Mastergradsstudium i barnehagekunnskap- barndom i et samfunn i endring, og det forventes at stipendiaten arbeider sammen med Høgskolens ansatte, nasjonale og internasjonale forskere i prosjektet innen forskningsområdet barn-barndom-barnehage.

Spørsmål

Spørsmål om prosjektbeskrivelse og stillingens innhold rettes til:

Professor Tora Korsvold, tlf.: 47 73 56 83 24 eller
Prorektor for FoU og oppdrag Ingar Pareliussen, tlf: 47 73 80 52 82

Spørsmål om ansettelsesprosess rettes til:

Seniorrådgiver Klaus Andersen, tlf. 47 73 80 52 07

 

Informasjon om doktorgradsprosjektet

Dagens barndom kjennetegnes av institusjonalisering, medialisering, mangfold og kompleksitet, en barndom som er innvevd i globale endringsprosesser. Phd-prosjektet ønsker å styrke kunnskapen om barn i barnehagealder og barnehagens innhold og organisering ved å frambringe ny kunnskap som kan videreutvikle den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Barnehagekunnskap er et tverrfaglig forskningsfelt utgått fra sosial barndomsforskning hvor barns perspektiver og hverdagsliv forstås som forankret i en historisk og kulturell kontekst. Profesjonsperspektiver inngår som en sentral del av dette feltet.

Søknaden må inneholde en foreløpig prosjektskisse på maks 10 sider for et doktorgradsprosjekt hvor det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Skissen skal inneholde framdriftsplan. Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen for opptak på phd-programmet i utdanningsvitenskap, NTNU (Fagretning pedagogikk, Fagretning lærerprofesjons- og skoleforskning, eller Fagretning tverrfaglig barneforskning), eller tilsvarende program. Stipendiaten ansettes for en periode på fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Pliktarbeid vil omfatte undervisning på bachelor- og masternivå.

Vi tilbyr

Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom

 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (mellom lønnstrinn 38 og 59 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  
 • DMMH er IA-bedrift

Søkere må ha følgende kompetanse:

Den som ansettes må ha en sterk faglig bakgrunn med  mastergrad (120 stp) innenfor relevant fagfelt, fortrinnsvis førskolepedagogikk, barnehagepedagogikk eller barnehagekunnskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning innenfor barnehagekunnskap. Utdanningen bør være av nyere dato. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor barnehagefagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Lønn som ved statlige høyskoler (mellom lønnstrinn 38 og 59 avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • DMMH er IA-bedrift

Søknadsfrist og utforming av søknad.

Frist for å sende søknad er 3. februar 2019.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Sakkyndig vurdering

Sakkyndig vurdering av prosjektskissene vil bli utført av vitenskapelig utvalg (VU)ved DMMH, som består av Prorektor for FoU og professorene ved Hhøgyskolen. Ved behov vil VU bli supplert med spesialkunnskap dersom det er nødvendig for å vurdere en søknad.

I tillegg vil det bli gjennomført intervju med aktuelle søkere for å vurdere personlig egnethet. Referanseuttalelser vil bli innhentet.

Andre opplysninger

Høyskolen har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet barnehagekunnskap og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved DMMH, bortsett fra et evt. avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud. Vi tilbyr masterutdanning i: 

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

 

Søk stipendiatstillingen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom

praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren