Gå til innholdet

Stipendiatstilling i barnekultur og kunstpedagogikk

DMMH har en ledig stilling som ph.d.-stipendiat i barnekultur og kunstpedagogikk fra 1. august 2020. Søknadsfrist: 18. november 2019.

Søk Stipendiatstillingen
Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har en ledig stilling som ph.d.-stipendiat i barnekultur og kunstpedagogikk fra 1. august 2020. Stipendiaten ansettes midlertidig i tre år. Det kan vurderes midlertidig ansettelse i en periode på fire år med 75% forskerutdanning og 25% undervisning. Undervisningen vil omfatte undervisning på bachelor- og masternivå.

Stillingens tematiske område er knyttet til DMMHs Master i barnekultur og kunstpedagogikk. Barns møte med seg selv, kulturen og verden uttrykt gjennom de ulike kunst- og kulturfagenes énfaglige tegn og verktøy samt tverrfaglig og multimodalt, danner grunnlag for forståelsen av barnekultur. I kunstpedagogikk inngår didaktikk og refleksjon knyttet til estetiske læringsprosesser i kulturelle kontekster. Stipendiatstillingen skal bidra til å styrke kunnskapen om barnekulturelle kunstfaglige praksiser og uttrykk i et pedagogisk perspektiv, ved å frembringe ny kunnskap som kan videreutvikle estetiske læringsprosessers innhold, relevans og potensial for barn i en profesjonsfaglig sammenheng. Det aktuelle doktorgradsprosjektet kan bygge på ulike teoretiske og faglige tilnærminger innen samfunnsvitenskap og humaniora. Prosjektet kan være forankret i pedagogikk orientert mot kunstfag, énfaglige profesjonsrettede fagfelt innen litteratur, musikk, drama, kunst og håndverk (forming) eller tverrfaglige kombinasjoner.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha mastergrad (120 stp.) med relevans for den utlyste stillingen. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium, og ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre. Søkere med svakere karakterbakgrunn vil kunne bli opptatt dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning, dette skjer vanligvis igjennom publiseringer i godkjente kanaler.

Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i det faglige fellesskapet ved DMMH, være nytenkende og kreativ. Videre må den som ansettes ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist

Frist for å sende søknad er 18. november 2019 Høyskolen har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet barnekultur og kunstpedagogikk, og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Om søknaden

Søknaden må inneholde en foreløpig prosjektskisse på maksimum 10 sider for et doktorgradsprosjekt, hvor det gjøres rede for problemstilling, relevans og teoretisk og metodisk tilnærming. Skissen skal inneholde fremdriftsplan. Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt ved vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder, og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen for opptak på ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs PhD-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Søknaden sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring/-kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Faglig vurdering

Søknaden med prosjektskisse vil bli vurdert av høyskolens vitenskapelige utvalg (VU), som består av prorektor for FoU og DMMHs professorer. Ved behov vil VU bli supplert med ekstern kompetanse i vurderingsarbeidet.I tillegg vil det gjennomføres intervju med aktuelle søkere og innhentes referanseuttalelser.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for profesjonsrettet forskning innen feltet barnekultur og kunstpedagogikk samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Generell informasjon

Stillingen lønnes som ved statlige høyskoler mellom lønnstrinn 38 og 59, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i fagmiljøet ved DMMH. Arbeidet med doktorgradsprosjektet gjennomføres i hovedsak ved høyskolen, bortsett fra et eventuelt avtalt utenlandsopphold ved et anerkjent relevant forskningsmiljø. DMMH har samarbeid med Syddansk Universitet i Odense innen feltet barnekultur og kunstpedagogikk.

Kontaktpersoner

Spørsmål om prosjektskisse og stillingens innhold kan rettes til:

Spørsmål om ansettelsesprosess kan rettes til:

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et godt fagmiljø
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Utmerkede kontor- og undervisningsforhold og særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom.  DMMHs studietilbud omfatter bachelor barnehagelærerutdanning heltid, deltid og med ulike profiler, en rekke videreutdanningstilbud samt master i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap i et samfunn i endring

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder, og et nært forhold til praksisfeltet. Forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Per i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Søk Stipendiatstillingen

Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, masterutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning, forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.