Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stipendiatstilling i prosjekt om barns risikohåndtering og motorikk

DMMH har en ledig stilling som ph.d.-stipendiat i fysisk aktivitet og helse fra 1. januar 2022. Stipendiaten ansettes midlertidig i tre år. Søknadsfrist: 8. oktober 2021.
Søk stillingen som phd.stipendiat i fysisk aktivitet og helse

DMMH har en ledig stilling som ph.d.-stipendiat i fysisk aktivitet og helse fra 1. januar 2022.

Stillingen vil være knyttet til Seksjon for fysisk aktivitet og helse ved DMMH, og være en del av prosjektet ViRMa: Virtual Risk Management - exploring effects of childhood risk experiences through innovative methods. 

Informasjon om doktorgradsprosjektet

Målet med ViRMa er å øke forståelsen for hvordan barn utvikler kompetanse i risikovurdering og risikohåndtering gjennom risikofylt lek. Dette skal undersøkes på en trygg og etisk forsvarlig måte ved bruk av virtuell virkelighet (VR). Prosjektet tar sikte på å utvikle realistiske situasjoner som barna skal håndtere. Målinger av barnets blikk og bevegelser vil sammen med deres faktiske håndtering av situasjonen belyse barnets kompetanse i vurdering og håndtering av risiko. Barnets håndtering av risiko vil bli sammenholdt med dets tidligere erfaring i lek og fysisk aktivitet, for å få kunnskap om hvordan barn utvikler kompetanse i risikohåndtering, og hvordan man kan forebygge ulykker og skader.

Prosjektet vil i første omgang inkludere barn i SFO-alder, men man regner med at funnene i aldersgruppen i noen grad kan overføres til yngre barn. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, NTNU ved ILU, Nordic Neurotech, Kanvas, SINTEF, University of British Colombia og Colorado State University.

Ph.d.-studenten som ansettes i dette prosjektet vil ha et særskilt fokus på sammenhengen mellom barns rapporterte motoriske ferdigheter/kompetanse (vurdert av barna selv og deres foreldre), deres kroppslige/motoriske bevegelser (målt ved bevegelsessensorer) og hvordan de håndterer risikofylte situasjoner (simulert i VR scenarioer). Data vil analyseres statistisk.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha mastergrad (120 stp.) med relevans for den utlyste stillingen. Søkeren må ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre. 

Søkere med lavere karakter vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i det faglige fellesskapet ved DMMH, være nytenkende og kreativ. Videre må den som ansettes ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde et vitenskapelig profileringsskriv på inntil 5 sider (eksklusive referanser) hvor søkeren viser sin faglige kompetanse og hvordan denne er relevant for stillingen.

Profileringsskrivet skal inneholde følgende:

 • Beskrivelse av egen faglig/vitenskapelig utvikling og kompetanse
 • Redegjørelse for egen kunnskap om teoretiske perspektiver og tidligere forskning som kan være relevant for den utlyste stillingen.
 •  Annen faglig/vitenskapelig informasjon om søkerens kompetanse som kan være relevant for stillingen
 • Beskrivelse av egen motivasjon for akkurat denne stillingen
 • Referanseliste


Det vitenskapelige profileringsskrivet vil bli brukt ved vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil ph.d.-studenten, i samarbeid med veiledere, utvikle en prosjektbeskrivelse som skal ligge til grunn for søknad om opptak på ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph.d.-programmer, og det er planlagt at ph.d.-stipendiaten søker opptak på Institutt for Lærerutdanning, NTNU, sitt ph.d.-program.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no

Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning og akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt- og forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Faglig vurdering 

Søknaden med profileringsskriv vil bli vurdert av to professorer fra høgskolens vitenskapelige utvalg (VU), og prorektor for FoU. I tillegg vil det gjennomføres intervju med aktuelle søkere og innhentes referanseuttalelser.

Generell informasjon

Stillingen lønnes som ved statlige høgskoler inntil lønnstrinn 59, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i fagmiljøet ved DMMH. Arbeidet med ph.d.-prosjektet gjennomføres i hovedsak ved høgskolen, bortsett fra et eventuelt avtalt utenlandsopphold ved et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Kontaktpersoner

Spørsmål om profileringsskriv og stillingens innhold kan rettes til:


Spørsmål om ansettelsesprosess kan rettes til:
HR-rådgiver John Kenneth Ludvigsen, tlf: 73 80 52 07, 95733475

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et aktivt og solid fagmiljø
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Utmerkede kontor- og undervisningsforhold og særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Gode forsikrings- og velferdsordninge
 •  Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

Nærmere om DMMH

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. Høgskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMHs studietilbud omfatter bachelor barnehagelærerutdanning heltid, deltid og med ulike profiler, en rekke videreutdanningstilbud samt master i:

 • Barnehageledelse
 •  Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap i et samfunn i endring

DMMH ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren.

Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren. Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder, og et nært forhold til praksisfeltet.

Forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Per i dag har høgskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og etikk.