Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stipendiatstilling i Spesialpedagogikk og tidlig barndom

Søknadsfrist 18. des. 2020. Tiltredelse fra 1. august 2020.

Stipendiaten ansettes midlertidig i tre år. Det kan vurderes midlertidig ansettelse i en periode på fire år med 75% stipendiatstilling og 25% undervisning på bachelor- og masternivå.

Søk stipendiatstillingen i Spesialpedagogikk og tidlig barndom
Stillingen skal være knyttet til DMMHs Master i spesialpedagogikk og tidlig barndom, og bidra til å styrke kunnskapen om spesialpedagogiske utfordringer og muligheter i tidlig barndom. Ved å utforske relevante problemstillinger skal arbeidet frembringe ny kunnskap som kan videreutvikle spesialpedagogikkens innhold og relevans i en profesjonsfaglig sammenheng. Det aktuelle ph.d.-prosjektet kan bygge på ulike metodiske, teoretiske og faglige tilnærminger innen samfunnsvitenskap og humaniora. Av spesiell interesse er tema knyttet til inkludering, systemrettet arbeid og nedsatt funksjonsevne.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha mastergrad (120 stp.) med relevans for den utlyste stillingen. Søkeren må ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre. Søkere med lavere karakter vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i det faglige fellesskapet ved DMMH, være nytenkende og kreativ. Videre må den som ansettes ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Søknadsfrist

Frist for å sende søknad er 18. desember 2020. Høgskolen har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet spesialpedagogikk og tidlig innsats, og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde en foreløpig prosjektskisse på maksimum 10 sider for et ph.d.-prosjekt, med prosjekt-tittel og navn på søkeren. Skissen skal ha følgende oppbygging:

 • Sammendrag (maks. 300 ord)
 • Innledning med bakgrunn, forankring i tidligere forskning, prosjektets relevans for fagfeltet og en klar problemstilling med relevante forskningsspørsmål
 • Teori
 • Metode og forskningsdesign
 • Framdriftsplan
 • Referanseliste

Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt ved vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder, og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen for opptak på ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph.d.-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Søknaden sendes elektronisk via denne siden: Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning og akademiske kvalifikasjoner
 • ArbeidserfaringUndervisnings- og veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt- og forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Faglig vurdering

Søknaden med prosjektskisse vil bli vurdert av høgskolens vitenskapelige utvalg (VU), som består av DMMHs professorer og dosenter, og prorektor for FoU. VU blir supplert med ekstern kompetanse i vurderingsarbeidet. I tillegg vil det gjennomføres intervju med aktuelle søkere og innhentes referanseuttalelser.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for profesjonsrettet forskning innen feltet spesialpedagogikk og tidlig innsats samt ersonlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Generell informasjon

Stillingen lønnes som ved statlige høgskoler mellom lønnstrinn 38 og 59, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i fagmiljøet ved DMMH. Arbeidet med ph.d.-prosjektet gjennomføres i hovedsak ved høgskolen, bortsett fra et eventuelt avtalt utenlandsopphold ved et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Kontaktpersoner

Spørsmål om prosjektskisse og stillingens innhold kan rettes til:

Spørsmål om ansettelsesprosess kan rettes til:

Vi tilbyr

 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et aktivt og solid fagmiljø
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Utmerkede kontor- og undervisningsforhold og særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • DMMH er IA-bedrift

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. Høgskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMHs studietilbud omfatter bachelor barnehagelærerutdanning heltid, deltid og med ulike profiler, en rekke videreutdanningstilbud samt master i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap i et samfunn i endring

Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder, og et nært forhold til praksisfeltet. Forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Per i dag har høgskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og etikk.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.