Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stipendiatstilling knyttet til læringsutdanningsbarnehager

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) lyser ut to stipendiat-stillinger for å drive praksisnær forskning i lærerutdanningsbarnehagene Sit Barn (studentbarnehager) og Granåsen barnehager.

Søk stillingen som stipendiat knyttet til læringsutdanningsbarnehager med søknadsfrist 2. januar 2022

Overordnete mål for ordningen med lærerutdanningsbarnehager er:

 • Fellesskap om barnehagelærerutdanning
 • Styrket praksisrelevans i utdanninga
 • Styrket praksisopplæring   
 • Felles forskning om barnehagen for å styrke barnehagelærerutdanningen


Hensikten med lærerutdanningsbarnehager er å knytte barnehagefeltet tettere sammen med UH-sektoren, og å styrke praksisrelevansen i undervisning, praksisopplæring og forskning ved DMMH.

Partnerskapet om Lærerutdanningsbarnehager er basert på gjensidig og langsiktig samarbeid med vekt på likeverdighet. En bredt sammensatt utviklingsgruppe ved DMMH har laget et mulighetsdokument. Konkretisering av partnerskap og satsningsområder gjøres i samarbeid med de aktuelle barnehagene. Gjennom utforsking av relevante problemstillinger vil samarbeidet frembringe kunnskap som kan bidra til mer praksisnær barnehagelærerutdanning og bedre praksisopplæring også på sikt.

De aktuelle ph.d.-prosjektene i denne utlysningen, kan bygge på ulike relevante metodiske, teoretiske og faglige tilnærminger innen alle de ulike fagfeltene som utgjør barnehagelærerutdanningen.

Kvalifikasjonskrav

Aktuelle søkere må ha mastergrad (120 stp) med relevans for den utlyste stillingen. Søkere må ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre. Søkere med lavere karakter vil kunne bli vurdert dersom det dokumenteres at kandidaten er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i det faglige fellesskapet både i den aktuelle barnehagen og ved DMMH, og bidra gjennom å være kreativ og nytenkende. Videre må den som ansettes ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Om søknaden

 • Søknaden skal inneholde en foreløpig prosjektskisse på maksimum 10 sider for et ph.d.-prosjekt, med prosjekt-tittel og navn på søkeren. Skissen skal ha følgende oppbygging:
 • Sammendrag (maks 300 ord)
 • Innledning (med bakgrunn, forankring i tidligere forskning, prosjektets relevans for fagfeltet og en aktuell problemstilling med forskningsspørsmål)
 • Teorigrunnlag
 • Metode og forskningsdesign for P.hd. prosjektet
 • Tentativ framdriftsplan
 • Referanseliste

Den foreløpige prosjektskissen vil, sammen med vurdering av søkers formelle kvalifikasjoner, gi grunnlag for vurdering av søknadens vitenskapelige kvaliteter og relevans for lærerutdanningsbarnehager. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av
ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder og partene i prosjektet, og utformes til en endelig prosjektbeskrivelse for opptak på ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph.d.-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no: Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende på akademisk CV:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning og akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt- og forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner
 • Referanser
 • Språk


Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Faglig vurdering

Søknaden med prosjektskisse vil bli vurdert av representanter fra høgskolens vitenskapelige utvalg (VU), som består av DMMHs professorer og dosenter, og prorektor for FoU. VU blir supplert med prosjektgruppa for LUBA. I tillegg vil det gjennomføres intervju med aktuelle søkere og innhentes referanseuttalelser. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for praksisnær forskning og bidrag til forbedringer i utdanningen, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Generell informasjon

Stillingen lønnes som ved statlige høgskoler mellom lønnstrinn 54 og 59 (pt opp til kr 534 000), avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Det beregnes 3 årsverk til ph.d.-arbeidet, og hvorvidt stipendet skal tas ut over 3 på heltid - eller over 4 år med 25 % arbeid i barnehage eller på DMMH, vil bli vurdert i samråd med aktuelle kandidater og barnehagene. Tilknytning og arbeidsgiveransvar vil primært være hos DMMH, men kan også ligge til en av barnehagene dersom dette er mer hensiktsmessig.

Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i fagmiljøet ved barnehagen og på DMMH. Arbeidet med ph.d.-prosjektet gjennomføres i hovedsak i den aktuelle barnehagen og/eller ved høgskolen, bortsett fra et eventuelt avtalt utenlandsopphold ved et anerkjent relevant forskningsmiljø.

DMMH tilbyr:

 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Et aktivt og solid fagmiljø
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Utmerkede kontor- og undervisningsforhold og særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid  

Kontaktpersoner:

Spørsmål om prosjektskisse og stillingens innhold kan rettes til:
Professor Merete Moe, 73 80 52 49, 938 30 756.
Prorektor FoU Ingar Pareliussen, 73 80 52 82, 928 19 379. 

Spørsmål om ansettelsesprosess kan rettes til:
HR-rådgiver John Kenneth Ludvigsen, 73 80 52 07. 

Om samarbeidspartnerne:

Granåsen barnehager (Trondheim kommune) er en enhet som består av tre barnehager, Kolsås barnehage, Granåsen barnehage og Brannhaugen barnehage. Enheten har ca. 170 barn og 50 ansatte. Barnehagene ligger sentralt til i nærhet av hoppbakken, skistadion,
idrettsbyen og marka. Enheten har felles årsplan og felles tema som er bærekraft. Satsingsområdene til barnehagene er grønt flagg, barn og rom, kosthold og friluftsliv. Deres visjon er "Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede".

Sit Barn består av tre studentbarnehager: Moholt barnehage og Dragvoll barnehage i Trondheim som vil delta i LUBA, samt Soppen barnehage på Gjøvik. Moholt barnehage ligger på Moholt studentby og har ca 170 barn og 50 ansatte. Dragvoll barnehage er plassert nær NTNU Dragvoll og har ca 65 barn og 20 ansatte. Sit Barn har felles årsplan for alle barnehagene med en pedagogikk som er inspirert av Reggio Emilia - filosofien, en pedagogikk som er forankret i en dyp respekt for barnet. Sit Barn har et sterkt fokus på merverdien vi tilbyr studenter som har barn, og har mange studentrettede tilbud i tillegg til ordinær barnehagedrift. (Dette innebærer blant annet eksamensgaranti, kulturverksted på
kveldstid og på lørdager, fleksibel åpningstid, egen kokk/kjøkkenassistent i barnehagene og et personale som er eksperter på studenters behov. Sit Barn sin visjon er "Vi skaper rom for meningsfulle studentliv". .

Om DMMH

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennompraksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 160 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.