Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Stipendiatstilling i barnehageledelse

DMMH har en ledig stipendiatstilling fra 1.august 2023. Søknadsfrist 8. januar 2023.

Søk stipendiatstillingen i barnehageledelse

Generelt om stillingen

Stipendiaten tilsettes midlertidig i 3 år. Det kan vurderes midlertidig ansettelse i 4 år med 75 % stipendiatstilling og 25 % undervisning på bachelor- og masternivå.

Barnehageledelse

DMMH lyser ut en stipendiatstilling innen barnehageledelse. DMMH har et levende forsknings- og undervisningsfellesskap på barnehageledelse. Dette gjenspeiler seg i en forskningsgruppe med mange aktiviteter og en rekke utdanningstilbud, blant annet en master i barnehageledelse. Dette miljøet skal nå styrkes med en stipendiat innen feltet.

Barnehageledelse som forskningsfelt er relativt nytt, men i rivende utvikling. Store endringer i samfunnet, i barnehagesektoren og styring av barnehagen aktualiserer en rekke tema som kan være aktuelt å utforske i en ph.d. knyttet til barnehageledelse. Endringer kan fungere som ramme for et ph.d.-prosjekt, og vi nevner her noen eksempler: sterkere krav til profesjonelt arbeid, kvalitetsarbeid og kompetanseheving i
barnehageorganisasjonene, innføring av regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM), innføring av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, økt mangfold i befolkningen, styrkede brukerrettigheter, sterkere oppmerksomhet rettet mot barnehageeiere, konkurranse og nye styringsformer. Samtidig finnes også mer stabile trekk ved sektoren som kan ramme inn et prosjekt: sykefravær, vikarbruk og kapasitetsutfordringer. Eksempler på faglige innganger som benyttes i feltet og som det forslagsvis kan bygges videre på er: pedagogisk ledelse, relasjonsorientert og distribuert lederskap, utadrettet ledelse, kunnskapsledelse, verdibasert ledelse og ledelse av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Barnehageledelse har mange aspekter, og vi utgår fra et bredt perspektiv som omfatter lederskap, organisasjon, veiledning og styring. Dette åpner for prosjekter som kan ha ulike teoretiske og metodiske innganger. Vi søker nyskapende forskningsprosjekt som kan hevde seg i forskningsfronten, og gi ny kunnskap om ledelse og organisering av og i barnehagen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha mastergrad (120 stp.) med relevans for den utlyste stillingen. Søkeren må ha en veid gjennomsnittskarakter de siste to årene av mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning på samme nivå som master, som er lik B eller bedre. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig og delta aktivt i det faglige fellesskapet ved DMMH, være nytenkende og kreativ. Videre må den som ansettes ha gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker videre at du har

 • Kjennskap til sektoren
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Barnehagelærerutdanning eller annen dokumentert erfaring fra arbeid i barnehage

 

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø på Norges eneste høgskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1017 stipendiat, brutto kr. 501.200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

 

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

DMMHs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. DMMH ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 8. januar 2023. Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Det er en forutsetning for stillingen at søkeren blir tatt opp på et ph.d.-program innen 6 måneder etter tilsetting. Tilsettingen avsluttes dersom søkeren ikke blir tatt opp på et ph.d.-program.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder og partene i prosjektet, og utformes til en endelig prosjektbeskrivelse for opptak på et ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph.d.-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Søknaden skal inneholde en foreløpig prosjektskisse på maksimum 10 sider for et ph.d.-prosjekt, med prosjekttittel og navn på søkeren.

Skissen skal ha følgende oppbygging:

 • Sammendrag (maks. 300 ord)
 • Innledning med bakgrunn, forankring i tidligere forskning, prosjektets relevans for fagfeltet og en klar problemstilling med relevante forskningsspørsmål
 • Teorigrunnlag
 • Metode og forskningsdesign for ph.d.-prosjektet
 • Framdriftsplan
 • Referanseliste

Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt ved vurdering av søkerens kvalifikasjoner.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veileder, og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen for opptak på ph.d.-program. DMMH har samarbeidsavtaler om opptak til NTNUs ph.d.-programmer, men andre institusjoner og program kan vurderes dersom det er særlige grunner til det.

Søknaden sendes elektronisk via jobbnorge.no: Du blir blant annet bedt om å registrere følgende:

 • Søknadsbrev
 • Personalia
 • Utdanning og akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt- og forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Faglig vurdering:

Søknaden med prosjektskisse vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I tillegg vil det gjennomføres intervju med aktuelle søkere og innhentes referanseuttalelser. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensial for profesjonsrettet forskning innen feltet barnehageledelse, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet og forskerutdanningen.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vurderingskriterier:

 • Kvalitet
  • Hvor innovativ er søknaden
  • Er problemstillingen klart kommunisert
  • Er metoden og teorien avpasset problemstillingen
  • Prosjektets gjennomførbarhet innen tidsrammen
 • Relevans for høgskolen og samfunnet

 

Spørsmål kan rettes til

Spørsmål om prosjektskisse og stillingens innhold kan rettes til:
Førsteamanuensis Birgitte Ljunggren, tlf 73568309,

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til:
Administrasjonssjef Geir Inge Lien, 73805298 / 90687112,  eller
Prorektor for FoU og oppdrag, Lisbeth Gederaas

Kort om DMMH

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Velkommen som søker!

Søk stipendiatstillingen i barnehageledelse