Gå til innholdet

Organisasjon

DMMH er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen.

Ledelse og organisasjon

DMMH er en relativt liten høgskole i norsk målestokk, men den eneste som er spesialisert innen barnehagelærerutdanning. Rektor er høgskolens faglige og administrative leder.

Høgskolens ledelse består av 6 personer.

 • Rektor Hans-Jørgen Leksen
 • Prorektor for masterutdanning Ellen Karoline Gjervan
 • Prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Brønstad
 • Prorektor for FoU og oppdrag Ingar Pareliussen
 • Administrasjonssjef Geir Inge Lien
 • Studiesjef Mona Wærøe Langseth

 

Organisasjonskart Årsrapport 2017/18

Fagseksjoner og administrasjon

Høgskolens 95 faglige ansatte er organisert i 10 seksjoner. Øvrige ansatte utgjør høgskolens administrasjon.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen.

Strategisk råd

Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om 
høgskolens overordnede strategier knyttet til alle vesentlige virksomhetsområder som undervisning, FoU, ekstern virksomhet, økonomi og drift og legger disse strategiene fram for rektor og styret. Vedtakene i Strategisk råd skal være på et prinsipielt nivå.

Rådets medlemmer er: 

 • Seksjonslederne
 • 2 representanter fra professor- dosentgruppen
 • Rektor
 • Prorektorene
 • Administrasjonssjef
 • Leder av studieadministrasjonen
 • FEI-leder
 • 1 valgt representant for de administrativt ansatte
 • Studentrådsleder
 • 3 studentrepresentanter

Representantene fra professor- dosentgruppen skal ha forskjellig kjønn, og representere ulike fag.

Rådsmedlemmene skal ved forfall sørge for at de grupper som de representerer, blir representert med en vararepresentant. 

Møteordning

Strategisk råd avholder inntil 4 strategiseminar i året. Leder, rektor, prorektorene, administrasjonssjef og controller forbereder sakene til Strategisk råd. Rektor er sekretær for rådet og lager saksliste i samarbeid med leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om høgskolens overordnede strategier knyttet til all vesentlig virksomhet.

Høgskolen historie 70 år til barns beste - en  nettutstilling