Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Organisasjon

DMMH er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen.

Ledelse og organisasjon

DMMH er en relativt liten høgskole i norsk målestokk, men den eneste som er spesialisert innen barnehagelærerutdanning. Rektor er høgskolens faglige og administrative leder.

Høgskolens ledelse består av 6 personer.

 • Rektor Else Berit Skagen
 • Prorektor for masterutdanning Kris Kalkman
 • Prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Brønstad
 • Prorektor for FoU og oppdrag Lisbeth Gederaas
 • Administrasjonssjef Geir Inge Lien
 • Studiesjef Mona Wærøe Langseth

 

Organisasjonskart Årsrapport 2022

Fagseksjoner og administrasjon

Høgskolens om lag 110 faglige ansatte er organisert i 10 seksjoner. Øvrige ansatte utgjør høgskolens administrasjon. Administrative stillingskoder ved DMMH.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning er en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Stiftelsens styre er også styre for høgskolen

Strategisk råd

Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om 
høgskolens overordnede strategier knyttet til alle vesentlige virksomhetsområder som undervisning, FoU, ekstern virksomhet, økonomi og drift og legger disse strategiene fram for rektor og styret. Vedtakene i Strategisk råd skal være på et prinsipielt nivå.

Rådets medlemmer er: 

 • Seksjonslederne
 • 2 representanter fra professor- dosentgruppen
 • Rektor
 • Prorektorene
 • Administrasjonssjef
 • Studiesjef
 • FEI-leder
 • 1 valgt representant for de administrativt ansatte
 • Studentrådsleder
 • 3 studentrepresentanter

Representantene fra professor- dosentgruppen skal ha forskjellig kjønn, og representere ulike fag.

Rådsmedlemmene skal ved forfall sørge for at de grupper som de representerer, blir representert med en vararepresentant. 

Møteordning

Strategisk råd avholder inntil 4 strategiseminar i året. Leder, rektor, prorektorene, administrasjonssjef, studiesjef og controller forbereder sakene til Strategisk råd. Rektor er sekretær for rådet og lager saksliste i samarbeid med leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om høgskolens overordnede strategier knyttet til all vesentlig virksomhet.

Meritteringsordning

I brev frå KD 23. juni 2017 om Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning- blir alle institusjonar i UH-sektoren bedt om å innføre eit lokalt tilpassa meritteringssystem for utdanningsfaglig kompetanse, seinast våren 2019. DMMHs meritteringsordning ble vedtatt av høyskolestyret 24. april 2018.


Høgskolen historie