Gå til innholdet

Strategisk råd

Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om høgskolens overordnede strategier knyttet til all vesentlig virksomhet.
Rådets medlemmer er: 
  • Seksjonslederne
  • 2 representanter fra professor- dosentgruppen
  • Rektor
  • Prorektorene
  • Administrasjonssjef
  • Leder av studieadministrasjonen
  • FEI-leder
  • 1 valgt representant for de administrativt ansatte
  • Studentrådsleder
  • 3 studentrepresentanter

Representantene fra professor- dosentgruppen skal ha forskjellig kjønn, og representere ulike fag.

Rådsmedlemmene skal ved forfall sørge for at de grupper som de representerer, blir representert med en vararepresentant.  

Saksområder
Strategisk råd er høgskolens sentrale strategiske organ og kan uttale seg om 
høgskolens overordnede strategier knyttet til alle vesentlige virksomhetsområder som undervisning, FoU, ekstern virksomhet, økonomi og drift og legger disse strategiene fram for rektor og styret. Vedtakene i Strategisk råd skal være på et prinsipielt nivå.

Møteordning
Strategisk råd avholder inntil 4 strategiseminar i året. Leder, rektor, prorektorene, administrasjonssjef og controller forbereder sakene til Strategisk råd. Rektor er sekretær for rådet og lager saksliste i samarbeid med leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Oppdatert