Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Visjon og strategi

Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.
Strategisk plan STATUTTER
Tildelingsbrev Statsbudsjettet
Internationalisation Strategy 2022-2025
Action Plan for Cooperation with Educational Institutions in Africa
Språkpolitiske retningslinjer og handlingsplan for DMMH
Handlingsplan FOU

DMMH fikk status som akkreditert høgskole i 2008. Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen vår.

Vi legger stor vekt på å kombinere teori og praksis, og ønsker å bidra til både faglig og personlig utvikling, gjennom et godt sosialt miljø og en tett oppfølging av våre studenter.

I tillegg til teoretisk og praktisk undervisning, driver vi en utstrakt forsknings- og utviklingsvirksomhet knyttet til barnehagefeltet, blant annet gjennom høgskolens egen oppdragsenhet.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid både ved utveksling av studenter og lærere, nettverkssamarbeid, FoU-samarbeid og utdanningssamarbeid.

I tråd med vårt arbeid for økt bærekraft og anstendig arbeid, pågår arbeidet med å innføre Åpenhetsloven. Dette arbeidet er nærmere beskrevet i dokumentet Slik jobber DMMH med Åpenhetsloven.

DMMH skal ha en reell likestilling mellom kjønn, og behandle alle medarbeidere likt uavhengig av etnisitet, funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering og alder. Dette er nærmere beskrevet i Handlingsplan for likestilling og mangfold og dokumentet Arbeidet for likestilling og mot diskriminering ved DMMH