Gå til innholdet

Retningslinjer praksis, førskolelærerutdanning

Reglement for praksisopplæringen i Førskolelærer grunnutdanning ved DMMH

Sist endret aug. 2013
1. Hjemmel, avhengighet og vedtak
1.1 Vedtatt av Styret, 20. februar 2006, som et administrativt tillegg til Forskrift om studieopptak, eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minne Høgskole, heretter kalt "Forskriften". Dersom dette reglementet er i strid med Forskriften, gjelder Forskriften.

2. Praksisopplæringens omfang
2.1 Praksisopplæringen har et omfang på 20 uker og er veiledet. Prosjektpraksis i barnehage utgjør 19 uker og praksis i grunnskolens første årstrinn utgjør en uke. Førskolelærerutdanningen skal kvalifisere for pedagogisk arbeid med barn i barnehagen og det første året i grunnskolen.

3. Praksisopplæringens plassering
3.1 Praksisopplæringens tidsmessige plassering skal framgå av fagplanene. Andre tidspunkter for praksis kan fastsettes i enkelttilfeller, dersom det er umulig å kunne tilby praksisplasser slik som fagplanen tilsier, eller etter søknad om forskjøvet praksisperiode.

4. Praksisplassenes lokalisering
4.1 Praksisplassene høgskolen benytter er knyttet til høgskolens praksisbarnehager, hvor avtale er gjort med barnehagens eier. Praksisbarnehagene er stort sett i Trondheim kommune. I tillegg har høgskolen noen avtaler med praksisbarnehager i Klæbu, Malvik og Melhus kommune. Dersom det ikke kan skaffes tilstrekkelig med praksisplasser innen disse kommunene, eller andre særskilte forholdt tilsier det, kan høgskolen gjøre avtaler med praksisbarnehager i andre kommuner. Studenter på IKT-støttet deltidsutdanning har rett til å gjennomføre praksis på eller nært sitt bosted.

5. Praksis/deltidsstudier i utlandet
5.1 Denne praksis organiseres gjennom Nordplus- og Sokrates/Erasmusprogrammet. Praksis i Afrika følger egne prosedyrer. For mer informasjon kontaktes internasjonal koordinator ved DMMH.

6. Prosedyre for tildeling av praksisplasser
6.1 Praksisplassene fordeles via praksiskontoret.

6.2 Bare unntaksvis og etter søknad ut fra dokumentert behov, kan studenter få innvilget praksisplass på særskilt behov.

6.3 Ved følgende kriterier kan studenten innvilges praksisplass på særskilt grunnlag:
 • Studenter som har barn i barnehage- eller i grunnskolealder, og som er alene med omsorgen.
 • Studenter som har mindreårige barn der ektefelle eller samboer på grunn av jobb, eller andre årsaker, ikke kan ha omsorg/tilsyn med barnet/barna mens studenten er i praksis.
 • Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig.

6.4 Studenter skal ha praksislærer av samme kjønn som seg selv minst en gang i løpet av praksisperiodene, så sant dette er praktisk mulig.

6.5 Studenter bør unngå å komme til følgende praksisbarnehager av habilitetshensyn:
 • Der de selv har jobbet
 • Der de har egne barn
 • Der nære slektninger eller andre studenten har nær relasjon til, er tilsatt.

7. Kriterier for å vurdere praksis til ikke bestått
7.1 Studentens innsats i praksis skal vurderes ut fra generelle mål for praksis, mål for perioden og studentens personlige og faglige mål.

a. Første studieår vil tilstedeværelse av en eller flere av disse forhold kunne medføre "ikke bestått":
 • liten eller ingen evne til kontakt og samspill med barna
 • liten eller ingen grad av engasjement
 • utilstrekkelig arbeidsinnsats
 • liten eller ingen evne til læring og til å ta imot veiledning
 • liten eller ingen evne til kontakt og samarbeid med foreldre og medarbeidere
 • unnlater å ta ansvar
 • liten evne til faglig arbeid og refleksjon

b. Annet studieår vil i tillegg tilstedeværelse av en eller flere av disse forhold kunne medføre "ikke bestått":
 • liten evne til selvstendighet
 • liten eller ingen evne til å ha overblikk og kunne se flere situasjoner samtidig
 • liten eller ingen evne til tverrfaglig arbeid og refleksjon
 • liten eller ingen evne til ledelse, planlegging, gjennomføring og vurdering av pedagogisk arbeid
 • liten eller ingen evne til å reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • liten eller ingen evne til innsikt i og refleksjon over egen praksis

c. Tredje studieår vil i tillegg dette forhold kunne medføre "ikke bestått":
 • mangelfullt arbeid med og refleksjon over yrkesrollen/yrkesidentiteten

8. Prosedyre ved ikke bestått praksis
Praksisperioden skal være bestått før studenten kan gå videre på neste studieår Dette kravet kan fravikes i særskilte tilfeller. Søknad rettes til DMMH og vurderes av prorektor for utdanning og leder for praksis.

Oppdatert